Papyri.info

sign in

cpr.15.2qtpl = HGV CPR 15 2 = Trismegistos 9904DDbDP transcription: cpr.15.2qtpl [xml]

AD 11 Soknopaiou Nesos
[Reprinted from: .] qtpl=SB 1 5231; SB 1 5275; CPR 15 3; CPR 15 4

ἀν[τίγ]ραφον Αἰγυπ[τίας] πρ[ά]σ̣εως Ἑλ[ληνι]σ̣τὶ μεθηρμηνευ̣μένης κατὰ τὸ δυνατόν. ἔ̣τους ἑνὸς καὶ τεσσα̣ρακοστοῦ τῆς Καίσαρος κρατήσεως θεοῦ υἱοῦ μηνὸς Ἁθὺρ κδ. λέγει ἐμνίθης ὀρπέει οτπέεις(*)
πρ[οφή]της ἐκ πρ̣ο̣φήτου Χαι[ρ]ήμων Ἡρ[ώι]δ̣[ο]υ̣ μητρὸς Θασεῖτος νεβοάπει ῥισήειτι̣(*) ῥισεγέτου νεφορσάτ̣ει Σαταβοῦτι Ἑργέως νεωτέρου μητρὸς Σαταβοῦτος· πέπεικάς με ἀργυρίωι τῆ[ι] τιμῆι τῆς ὑπαρχούσης μοι
οἰκ[ία]ς̣ ᾠκοδο[μ]η̣μένης ἐ[σ]τ̣εγασμέ[νης] τεθυρωμένης καιτων(*) [ἄ]ν̣ωι(*) καὶ τοῦ ἐκ βορρᾶ ταύτης προνη[σί]ο̣υ̣ καὶ α̣ἰ̣θρίου καὶ τῶν ἐγ(*) νότου τόπων ψιλῶν καὶ τῶν συνκυρόντων πάντων ἐν κώμηι Σο̣ύχου νήσου Σοκνο-
πα[ίου] θεοῦ μεγά̣λου μεγά[λου τ]ῆς Ἡρακλείδου με̣[ρί]δ̣ο̣[ς] τ̣οῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ ἐπὶ τοῖς οὖσ̣ι̣ μέτροις πᾶσι. γεί̣[το]νες νότου περίμετ̣ρ̣[ο]ν κώμης [β]ορρᾶ Ὥρου τοῦ Ὥρου ο̣ἰκία λιβὸς καὶ ἀπηλιώτου ῥῦμα[ι] βασι̣λικαί. σὰ δʼ ἔστιν ἀ̣π̣ὸ τῆς
5ἐνε[σ]τ̣ώσης ἡμέρας ἐπ̣[ὶ τὸν ἅ]παν̣τ̣α χρό̣ν̣[ο]ν̣ κα̣ὶ̣ οὐκ̣ ἐ̣ξέσται μοι οὐδʼ ἄ̣λλω[ι] οὐδενὶ ἁπλῶς κυ̣ριε[ύ]ειν αὐτῶν πλὴν σοῦ ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ σ̣ήμ̣ερον ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον. ἐὰν δέ τις ἐπέλθηι ἐπὶ σὲ πε̣ρὶ αὐτῶν ἐκσ̣τήσωι(*)
αὐτ[ὸ]ν ἀπὸ σοῦ ἐπάνα̣[γκον ἀ]νεπεικὲς(*) καὶ βεβαιώσω σ̣οι αὐτὰ ἀ̣πό τε συγγραφῶν π̣ασ̣ῶ̣ν̣ καὶ συναλ̣λαγμάτ̣ω̣[ν] πά̣[ντ]ω̣ν̣ καὶ παντ̣ὸ̣ς εἴδους ἐάν τε ἀδελφὸς ἢ ἀδελφηι(*) ἢ υἱὸς ἢ θυγάτηρ ᾖ παντὸς τῶι καθό̣λ̣ου.
σαὶ̣ [δʼ ε]ἰ̣σὶν αἱ γεγονυ[ῖ]α̣ι̣   ̣[  ̣  ̣]ων κατʼ αὐτῶ̣[ν σ]υ̣γ̣γ̣ραφαὶ πᾶσαι καὶ αἱ [γε]γονυῖαι τῷ τ[ε π]α̣[τρὶ καὶ] τῇ μητρί̣ μ̣[ου κατʼ αὐτῶν συγγρ]αφαὶ πᾶσαι καὶ συγγραφαὶ πᾶσαι καὶ συναλλάγματα πάντα ἐξ ὧν περιγείνετα[ί] μοι δίκαιον ―
ἀ̣[πʼ αὐ]τ̣ῶν. ἐὰ[ν] δ̣έ̣ τ̣ί̣[ς σοι ὅρκος ἢ] ἐπίδειξ̣[ις] π̣ρ̣ο̣[β]λ̣η̣θ̣ῆ̣ι̣ [ὥ]στε σε συντε̣λέσασ̣θα̣ι̣ π̣ε̣[ρὶ] α̣ὐ̣τ̣[ῶν ποιήσω]. ἐπικ[ελεύει γυνὴ ἱέρεια Σούχο]υ Τομσά̣εις ἐμνίθου Χα[ι]ρήμονος μητρὸς Ταμεσ̣θασ̣ύτμιος ἡ τούτου γυνηι(*) λέγουσα
[εὐδοκεῖν](*) καὶ ποιεῖν κατὰ π[άντα τὰ] π̣ρογεγραμμένα οἷ[ς] καὶ πέπεισμαι.
10⁦ vac. ? ⁩
10ἀντίγραφον χα̣ρ̣[αγ]μοῦ καὶ ὑπογραφῆς Ἑλ[ληνικοῖς γ]ράμμασι ὡς ὑπόκειτ[αι. (ἔτους) μα Καίσαρος Ἁθὺρ κδ ἀναγέγραπται ἐν Ψινάχει] τ̣ῆς Θεμίστ[ο]υ̣ μερίδος πρᾶσις καὶ ἀποστασίου οἰκ[ί]ας καὶ προνησίου καὶ αἰθρίου καὶ τόπων
ψιλῶν καὶ τῶν συν̣[κυ]ρ̣όντ̣ω̣ν πάντων ἐ[ν τῆι Σο]κνοπαίου Νήσῳ τῆς [Ἡρακλείδου μερίδος ἃς ποιεῖται Χαιρήμων Ἡρώιδου μητρὸς Θα]σεῖτος προ[φήτ]ης Σαταβ[ο]ῦτι Ἑργέ̣[ω]ς νεωτερωι(*) μητ[ρὸς] Σαταβοῦτος. εὐ̣δ̣[οκ]ε̣ῖ ἡ τοῦ
Χ̣αι̣[ρ]ήμονος γυνηι(*) [Τομ]σάε̣ις Χαιρήμ[ονος μη]τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ Τ̣α̣μ̣ε̣σ̣θασύτμ[ιος.]
⁦ vac. ? ⁩
Χ[α]ιρήμων Ἡρώιδου μ[ητρὸς] Θασεῖτος π[ροφήτης] κ̣α̣ὶ̣ ἡ̣ [γυν]η̣ι̣(*) Τομσάε[ις Χαιρήμονος μη]τρ̣ὸ[ς Ταμεσθα]σύτμιος [ὁμολογοῦμεν] Χαιρήμων μ[ὲ]ν πεπ[ρακέ]ναι Σαταβοῦτι Ἑργέω[ς] νεωτερωι(*) μητρ[ὸς Σατ]α̣βοῦτος
τὴν ὑπάρχουσ̣[ά]ν μοι οἰκίαν καὶ προνήσι[ον ἐκ τ]οῦ πρ̣ὸ̣ς̣ β̣ορρᾶ μέρους [καὶ αἴθριον καὶ τοὺς] προσόντ[ας ψιλο]ὺς τόπ[ους ἐκ τοῦ πρὸς] ν̣ό̣του μέρους καὶ [τ]ῶν συνκυρό̣ν̣[τ]ω̣ν πάν̣τ̣ων ἐν τῆι Σ̣ο̣κνοπαίου Νήσωι ―
15τῆς Ἡρακλείδου μ̣ερίδος ὅ̣σ̣ω̣ν̣ πο̣τʼ ἔστιν̣ [μέ]τ̣ρω̣ν ἐ[πὶ το]ῖς οὖσι πᾶσι γε[ίτονες νότου περί]μετρ̣ον κώ[μης βο]ρρᾶ Ὥ[ρου τοῦ Ὥρου οἰκία] λιβὸς̣ καὶ ἀπηλιώ̣του ῥῦμα[ι] βασιλικ̣α̣ὶ καὶ ἀπέχ[ω τ]ὴ̣ν συνκεχωρημένην τιμὴν
πᾶ[σ]αν ἐκ πλήρο̣[υ]ς̣ παραχ[ρ]ῆμα διὰ χειρ[ὸ]ς̣ ἐξ οἴκ[ο]υ̣ καὶ βεβαιώσω π̣ά̣[σηι βεβαιώσει ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον, Τομσάεις δὲ εὐδοκεῖν τῆι πράσει καὶ μ]ὴ ἐπελεύσα̣[σ]θαι̣ καθ̣[ό]τι προ̣γ̣έ̣γ̣ραπται. Χαιρήμων ὁ̣ προγε-
γρ[α]μμένος προ[φή]της καὶ ἀρχιστολιστὴς [Σού]χ̣ο̣υ θε[ο]ῦ μεγ̣άλου μεγάλου ἔγρα̣[ψα ὑπὲρ αὐτῆς διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὴν γράμματα καὶ εἰμὶ ὡς (ἐτῶν) τεσσαρακο]ντατριῶν ο[ὐλ]ὴ μετώπῳ μέσῳ ἔστιν δ[ὲ] Τομσάεις (ἐτῶν) μ ἄσημο(ς).
ἀ[ν]τίγραφον ὑπογ[ρα]φῆς Αἰγυπτίας Ἑλληνισ[τὶ μ]εθηρμηνευμ̣ένης̣ κατὰ τὸ δυνα[τόν. Σαταβοῦς Ἑργέως νεωτέρου μητρὸς Σαταβοῦτος ἠγόρασα τὴν οἰκίαν παρὰ] Χαιρήμον[ος τ]ο̣ῦ̣ Ἡρ̣[ώιδου μ]ητρὸ(ς) Θασεῖτος προφή̣τ̣ου Σούχο̣υ [ἐν κώμηι Σού]χ̣ο(υ) Σοκνο̣παί[ο]υ
θε[οῦ] μεγάλου μ[εγ]άλου νήσῳ καὶ βεβαιοῖ μοι κατὰ πάντ[α] τ̣ὰ προγεγραμμέ̣[να.]
20ἔ̣χει δὲ καὶ τὴ[ν] κ̣ατὰ ταύτης ἠθισμένην ἀποστασίου̣ γεγονυῖαν τ̣ῷ αὐ[τῷ ἔτει καὶ μηνὶ ἡμέραι τῆι αὐτῆι. ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. l. τοπέεις
^ 2. corr. ex
^ 3. l. κάτω
^ 3. l. ἄνω
^ 3. l. ἐκ
^ 5. l. ἐκστήσω
^ 6. l. [ἀ]νεπιεικὲς
^ 6. l. ἀδελφὴ
^ 8. l. γυνὴ
^ 9. BL 13.76 : [γράφειν] prev. ed.
^ 11. l. νεωτέρου
^ 12. l. γυνὴ
^ 13. l. γυνὴ
^ 13. l. νεωτέρου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.