Papyri.info

sign in

cpr.15.31v = HGV CPR 15 31 V = Trismegistos 27834DDbDP transcription: cpr.15.31v [xml]

II/IIIspc Soknopaiou Nesos

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Π]ανῆ̣ι̣ς̣ ὄ̣ν̣[ου(ς) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Π]α̣μμῆς α[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Π̣ετα̣ηοῦ(ς) κάμηλ(ον) α
5[⁦ -ca.?- ⁩] ὄνου(ς) β
κα Ἑρμῆς
κβ Παιαμ ὄνου(ς) ε
Ἀ̣ν̣ο[υ]βίω̣(ν) ὄνου(ς) β
Ὧρος̣ ὀνου(*) α
10κ̣η̣ [  ̣  ̣]α̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣ ὄνου(ς) β
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣λλ̣  ̣  ̣ καμηλ(  ) [⁦ -ca.?- ⁩]
ὀνου(*) α ἐλ(αίου)
Ὄξις κάμηλ(ον) α
5Τρύφων κάμηλ(ον) α
Ἀνουβί(ων) κάμηλ̣(ον) α
ὀνου(*) α
Στοτο(ῆτις) Σωμᾶ ὄνου(ς) [⁦ -ca.?- ⁩]
λ Ἑρμῆς ε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
Traces
  ̣[  ̣]βης Traces
Σῶμ̣α Φι̣λ̣α̣ρ̣γ̣
5Σώτας ὄνου̣(ς)
Τρύφων Traces
γ Πατῆ Ὥρ  ̣  ̣
Αὐνᾶς
Ψο̣μ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Ἀπολλ[⁦ -ca.?- ⁩]
Βαχιαδ[⁦ -ca.?- ⁩]
Τὶξ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
5-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.9. l. ὄνον
^ 3.3. l. ὄνον
^ 3.7. l. ὄνον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.