Papyri.info

sign in

cpr.18.10 = HGV CPR 18 10 = Trismegistos 7796DDbDP transcription: cpr.18.10 [xml]

232BC Samaria

195Ἀνδρόμαχος Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ς̣ τ̣[ῶ]ν̣ Ἀ̣νδρίσκο[υ] τ̣ῆ̣ς̣ ε̣ ἱπ(παρχίας) (ἑκατοντάρουρος)
ὁμολογεῖ προέ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ [παρὰ Διφίλ]ο̣υ̣ Θ̣ρ̣α̣ι̣κ̣ὸς τῆς
{της} τῶν Θεσσαλῶν [καὶ τῶν ἄλλων Ἑλ]λ̣ή̣ν̣ω̣ν̣ ἱ̣π̣(παρχίας) (ἑβδομηκονταρούρου)
[- ca.24 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣υ̣ρῶν ἀρ(τάβας) [τε]τ̣ρ̣ακοσί(ας)
5ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὰ̣ ἐ̣κ̣φ̣ό̣ρ̣ι̣α̣ τοῦ ιζ (ἔτους) τῶν ἑβδ[ομή]κοντα ἀρ(ουρῶν)
ὧν ἐμίσθωσεν αὐτῶι Ἀνδρόμαχος. σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣α̣φοφύ-
λαξ Ξένων Μακεδὼν τῆς γ [ἱπ(παρχίας) τ]ῶν οὔπω
ὑπὸ̣ ἡγεμόνα̣ (τριακοντάρουρος).
——
ἦν Ἀνδρόμαχος ὡς (ἐτῶν) λ̣ μέσος μελίχ̣ρ̣ω̣ς
οὐλὴ μετώπωι ἐξ ἀριστερῶν.
——
205Δίφιλος ὡς (ἐτῶν) μ̣ εὐμεγέθης μελ̣ά̣γ̣[χρ]ως στρογ-
γυλοπρ(όσωπος).
——
Ξένων ὡς (ἐτῶν) μη μέσος μελίχρως ὑπο̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χα̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ς̣ ἀ̣ν̣α̣φ̣ά̣λ̣[ανθος ὦτα] π̣ρ̣ο̣σ̣εσταμένα.
——
ἐγράφη (ἔτους) ιϛ Ἀρτεμισίου.
——
210

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.