Papyri.info

sign in

cpr.18.13 = HGV CPR 18 13 = Trismegistos 7798DDbDP transcription: cpr.18.13 [xml]

231BC Oxyrhynchus

Νικόλαος Μενά̣ν̣[δ]ρου Μακεδ̣ὼ̣ν̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣[γο]ν̣ῆ̣ς̣
260ὁμολογεῖ ἔ̣χ̣ε̣ι̣ν παρὰ Θ̣εοδότης τῆ[ς   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
Μακέτας̣ [με]τ̣ὰ κυρίου [Σ]π̣α̣ρ̣τ̣ά̣κο̣[υ Μακε]δ̣ό̣-
νος τῶν [Νικ]ά̣νορος τ̣ῆ̣[ς]   ̣ ἱ̣π̣(παρχίας) (τριακονταρούρου) ξ[εναγοῦ κλη-]
5ρούχου φερ̣[νὴν αὐτῆς Θεοδότης χαλκοῦ (δραχμὰς)   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣.
[θ]έ̣σ̣θ̣ω Νικόλαος Θεο[δότη]ι τὴ[ν τοῦ συνοικεσίου]
[συ]γ̣γ̣ρ̣α̣φ̣ὴ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ς̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ δ̣ημοσίωι [ -ca.?- ]
ἀφʼ ἧ̣ς̣ ἂ̣ν̣ αὐ̣τ̣ῶ̣ι προείπηι Θεοδότη ἐ[ν ἡμέρα]ι̣ς̣ [ -ca.?- ]
10  ̣ο  ̣  ̣ [τὸ δʼ ἀνή]λ̣ωμα τ̣ῆ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ σ̣υ̣ν̣ο̣ι̣κ̣ε̣σ̣ί̣ο̣υ̣ συγ-
γ̣ρα[φ]ῆ̣ς̣ δότωσα̣ν̣ <κοινῆι>. συγ̣γρα̣φ̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣ξ̣   ̣  ̣  ̣\/νος
Μακεδ̣ὼ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \τῆς   ̣ ἱπ(παρχίας) (ἑκατοντάρουρος)/ (τριακοντάρουρος).
——
ἦν Νικόλαος [ὡς] (ἐτῶν) λ εὐμεγέθης με[λί]χρως μακροπρ(όσωπος)
εὐθύρρ̣ι̣ν̣ ο̣ὐ̣λ̣ὴ̣ ἄκραι ὀφρύι̣ ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ρ̣ᾶ̣ι̣.
——
[Θεο]δό[τη] ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) [  ̣  ̣] ⟦ε̣ὐμεγέθης⟧ \μέση̣/ μ̣ε̣λ̣[ί]χ̣[ρ]ω̣ς στρογ[γυλο]π̣ρ̣(όσωπος)
[  ̣  ̣]  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣αμ  ̣  ̣  ̣  ̣.
——
275[Σπάρτακος ὡς (ἐτῶν) -ca.?- λ]ευκόχρως [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νος ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣] μέσος μελίχρως στρογγυλ̣[οπ]ρ(όσωπος)
——
[ἐγράφη (ἔτους) ιϛ Δ]ύστρου.
——

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.