Papyri.info

sign in

cpr.18.15 = HGV CPR 18 15 = Trismegistos 7800DDbDP transcription: cpr.18.15 [xml]

231BC Oxyrhyncha

[Πτολεμαῖο]ς̣ Μακεδὼν τῆς τῶν Περσῶν καὶ
[ -ca.?- ἱπ(παρχίας) ( άρουρος)]
300ἐ̣μ̣ί̣[σθωσεν Κασσάνδρωι -ca.?- ]α̣ι
τ[ῆς ἐ]πιγονῆ̣[ς -ca.?- ]
301a[ -ca.?- τῆ]ς̣ ἐπι[γο]ν̣ῆς [ -ca.?- ]  ̣  ̣
τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]μ̣α̣  ̣[  ̣]γ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣υ
302a  ̣  ̣υ
τ̣ὴν λοιπὴν γῆν τοῦ κλήρο[υ   ̣  ̣  ̣]  ̣ν περὶ
303a[ -ca.?- ] ἥμισυ
Ὀξύρυγχα ε[ἰς] ἐνιαυτὸν [ἀπὸ μη]νὸς
304/5Ἀρτεμισίου
304a  ̣  ̣  ̣  ̣ου τοῦ εις[ -ca.?- ]
305τοῦ ιϛ [ἔτους] ἐκφορίου ἐκ τ[ῆς] μὲν ἀνα-
  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣υ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμίσους̣ , τὴν δʼ ἐπι-
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ ἐν πυρῶ[ι   ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣, τὴν δʼ ἀνα  ̣  ̣  ̣  ̣
307a\ς/
  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ Κάσσα]ν̣δρο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ἀκίνδυνο̣ν̣ [- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
310[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χ̣α̣λ̣κοῦ (δραχμ )   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β̣ασιλέα τέσσαρας . ἑξ̣ῆ̣ς φθορὰ γ̣ι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ Πτολεμαῖος Κασσάνδρωι α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐκ-]
φορίων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣αγέτω Κάσσανδρος χ̣[ -ca.?- ]
  ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Πτολεμαίου τὰ   ̣  ̣  ̣  ̣α̣τα εὐδ[ο-]
315[κοῦ]ν̣τ̣ο̣ς̣ δ̣ὲ̣ Κ̣ασσάν̣δ̣ρ̣ου τοῖς καρπ̣ο̣ῖς ἀποδ[ότω]
315aκαὶ̣ τ̣α̣λ̣α̣κανα
Πτολεμαίωι τὰ ἐκφόρια ἐμ(*) μηνὶ Αἰγυπτίων
Ἐπεὶφ τοῦ αὐτοῦ ἔτους καὶ καταστησάτω
εἰς Ὀξύρυγχα πρὸς Πτολεμαῖον. συγγραφοφύ-
λαξ Ἀλέξανδρος Μακεδὼν τῶν Ἱπποκράτους
320τῆς ε̣ ἱπ(παρχίας) (ἑκατοντάρουρος).
——
[ἦν Πτολεμαῖος ὡς] (ἐτῶν) νδ εὐμ̣[εγέθ]ης μελίχρως
[μα]κροπρ(όσωπος) ἀδύν̣ατος τοῖς ὀ[φθ]α̣λμ̣ο̣ῖς.
——
[Κάσσα]ν̣δρο̣ς ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) μ̣ε μέσος πυρράκης ἀναφάλαν-
[θο]ς̣ μ̣α̣κ̣ρ̣ο̣π̣ρ̣(όσωπος).
——
325[Ἀλέξα]ν̣δ̣ρ̣[ος] ὡς̣ (ἐτῶν)   ̣[  ̣] εὐμεγέθης μελίχρως   ̣  ̣α̣κ̣ρ̣ο̣ν̣ με(  ).
——
[ἐγράφη (ἔτους)] ιϛ Ἀρ[τε]μισίου.

Apparatus


^ 316. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.