Papyri.info

sign in

cpr.18.17 = HGV CPR 18 17 = Trismegistos 7801DDbDP transcription: cpr.18.17 [xml]

231BC Kalliphanous

[Ἀν]τ̣ί̣γο̣νο[ς] Ἀ̣λ̣εξάνδρου̣ Θ̣ρ̣ᾶιξ̣ τῆς ἐ̣π̣ι̣γονῆς
ὁμολογε̣ῖ̣ Ἡ̣ρ̣ακλε̣ίαι Δη̣μ̣η̣τ̣ρ̣ί̣ο̣υ Καρυστίαι
350μετὰ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ [Ἐ]π̣ικράτους τοῦ Δημητρί-
ο̣υ Πέρσου τῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ ἔχειν φερνὴν
[α]ὐτῆ̣ς̣ Ἡ̣ρ̣α̣κλεία̣ς̣ χ̣α̣λ̣κ̣ο̣ῦ̣ (δραχμὰς) πεντακοσίας
[πέντε . θ]έ̣σ̣θ̣ω̣ δ̣ʼ Ἀ̣ν̣τ̣ί̣γονος Ἡρακλείαι συγ-
γραφὴ̣ν̣ σ̣υνοικεσίου εἰ̣ς̣ τ̣ὸ δημόσ̣ιον
355ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας προείπηι αὐτῶ̣ι Ἡράκλεια ἐν
ἡμέραις δέκα . τὰ δʼ ἐσόμενα ἀνηλώματα
εἰς τὴν τ̣ο̣ῦ̣ σ̣υ̣ν̣[ο]ι̣κ̣ε̣σ̣ί̣ο̣υ̣ σ̣υ̣γ̣γραφὴν δώσου-
σιν κοινῆι. σ̣υ̣γ̣γ̣ραφοφ̣[ύλ]α̣ξ Πτολεμαῖος Πο-
σειδωνίου Καππάδοξ̣ τ̣ῆς ἐπιγονῆς.
——
360ἦν Ἀντίγονος ὡ[ς (ἐτῶν)]   ̣  ̣ μέσος μ̣ελ̣ί̣χρ(ως) μακ̣ρ̣οπρ(όσωπος)
ἐπίγρυπος προκ[έ]φ̣αλος.
——
Ἡ[ρ]ά̣κ̣λ̣ε̣ι̣α ὡς (ἐτῶν) κε μ[έ]σ̣η̣ μελίχρ(ως) στρο̣[γγ]υλ̣οπρ(όσωπος) ἔνσιμος.
——
⟦Μ̣[ε]ν̣ε⟧ \[Ἐ]πι/κ[ρ]άτης ὡς (ἐτῶν) κδ μέσος μελίχρ(ως) στρογγυλοπρ(όσωπος)
ἔν[σι]μος.
——
365Π̣τ̣[ολε]μ̣α̣ῖ̣ο̣ς̣ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ εὐμεγέθη̣ς μελάγχρ(ως)
[στρ]ο̣γ̣γ̣υ̣λοπρ(όσωπος) ἔ̣νσ[ι]μ̣ος κλαστόθριξ.
——
[ἐγ]ρ̣άφη (ἔτους) ιϛ Ὑπ[ερ]β̣ε̣ρ̣ε̣ταίου.
——

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.