Papyri.info

sign in

cpr.18.7 = HGV CPR 18 7 = Trismegistos 7793DDbDP transcription: cpr.18.7 [xml]

232BC Samaria

Πτολε̣μ̣α̣ῖ̣ος Ἀσκληπιάδου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς
125⟦ἐ̣μίσθω̣σ̣ε̣ν̣⟧   ̣  ̣αδ  ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καλεῖται \ἐμίσθωσ[εν]/ Ἰ̣ωναθ̣ᾶ̣ι̣
Ἰ̣ω̣ν̣α̣θ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ω̣ν̣ί̣ω̣ι̣ Φ̣ι̣λ̣ί̣π̣π̣ο̣υ̣ τοῖς δύο Ἰου-
δαίοις τῆς ἐπιγονῆς τὸν ὑπάρχοντα αὐτῶι
5ἀμπελῶνα π̣ερὶ̣ Τ̣ε̣π̣τ̣ῦ̣νι̣ν ε̣ἰ̣ς̣ ἐ̣ν̣ιαυτὸν ἀπὸ
μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣ Ἀρτεμισίου τοῦ ιϛ (ἔτους) φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ τ̣α̣κ̣το̣ῦ̣
ο̣ἴ̣ν̣ο̣υ̣ μ̣ε̣τ̣ρ̣η̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ο̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣ ὀγδοήκοντα
π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ . τ̣ὰ̣ δ̣ὲ̣ γ̣ι̣ν̣ό̣μ̣ε̣ν̣α̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ βασιλικὸν
π̣ά̣ν̣τ̣α̣ τ̣α̣σ̣σ̣έ̣σ̣θ̣ω̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ῖ̣ο̣[ς. ἀπο]δ̣ότω-
10σ̣α̣ν̣ δ̣ὲ̣ Ἰ̣ω̣ν̣α̣θ̣ᾶ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣ Π̣τολεμαίωι
ἐ̣κ̣ τοῦ ἀμπελῶνος τοὺς ὀγ̣δοήκοντα <πέντε> μετρη-
τ̣ὰ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ οἴνου ἐμ(*) μηνὶ Αἰγυπτίων Μεσορὴ
κέ̣ρ̣α̣μ̣ο̣ν̣ αὐτῶι χορηγοῦντος. κ̣α̣τεργαζέσ-
θ̣[ω]σ̣α̣ν̣ Ἰ̣ω̣ν̣α̣θ̣ᾶ̣ς̣ καὶ Ἀπολλώνιος τὸν ἀμπελῶ-
15να τὰ ἐφέτεια ἔργα. ἔχει δὲ Πτολεμαῖος
παρὰ Ἰω̣ναθοῦ καὶ \Ἀ/πολλωνίου χ̣αλκοῦ (δραχμὰς)
τ̣ετρακοσίας , ἃς ἀποδότω ἐπὶ ληνοῦ
τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣. συγγραφοφύλαξ Φ̣ι̣λ̣ό̣πα-
τρος Τηροῦς̣ Ἰουδαῖος τῆς ἐπιγονῆς̣.
——
20ἦ̣ν̣ Πτολεμαῖος ὡς (ἐτῶν) λδ εὐμεγέ[θης -ca.?- ]
[- ca.11 - ο]ὐ̣λ̣ὴ̣ π̣α̣[ρʼ ὀ]φ̣[ρῦ]ν δεξ̣[ιάν].
——
145[Ἰωναθᾶς ὡς (ἐτῶν) - ca.9 - μέσ]ο̣ς̣ με̣λ[ί]χ̣ρ̣ω̣[ς]
  ̣  ̣  ̣  ̣
——
[Ἀπολλώνιος] ὡς (ἐτῶν) λ̣η μέσος μελίχρ̣ω̣ς̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[οὐλὴ]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
——
[Φιλό]πατρ̣ο̣[ς] ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) ν̣γ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ μελίχρως [μακρο]π̣ρ̣(όσωπος)
150[οὐ]λὴ δ  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀναφάλανθος.
——
[ἐγρ]ά̣φη (ἔτους) ιϛ Ἀ̣ρ̣τ̣ε̣μ̣ι̣σίου.

Apparatus


^ 12. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: cpr.1.87 [xml]

IIIspc Arsinoite
[Reprinted in: cpr.6.73] CPR 6,73

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.