Papyri.info

sign in

cpr.18.8 = HGV CPR 18 8 = Trismegistos 7794DDbDP transcription: cpr.18.8 [xml]

232BC Samaria

[Δια]γ̣όρας Δ̣ι̣ο̣κ̣λ̣έ̣ους Ἰουδαῖος τῆς ἐπιγονῆς
[ὁμ]ολογεῖ̣ ἔχε̣ιν παρὰ Ν̣ι̣κοπόλης τῆς Θ̣ε̣ο̣-
[δό]του Ἰουδαίας μετὰ κυρίου Δ̣ω̣σ̣ι̣θ̣έ̣ο̣υ̣
155τ̣οῦ Θεογ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ς̣ Ἰ̣ο̣υ̣δαίου τῆς ἐπιγονῆς
[φε]ρ̣ν̣ῆ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ χαλκοῦ (δραχμὰς) ἑξακοσίας
  ̣  ̣  ̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣. θ̣έ̣σ̣θ̣ω̣ δ̣ὲ̣ Δ̣ι̣α̣γ̣ό̣ρ̣α̣ς̣ Ν̣ι̣κ̣ο̣π̣ό̣λ̣η̣ι̣ συγ̣-
[γρα]φὴν συνοικεσίου χ̣α̣λ̣κ̣ο̣ῦ̣ (δραχμῶν) ἑ̣ξ̣α̣κ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣
  ̣  ̣  ̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ δ̣η̣μ̣ό̣σ̣ι̣ο̣ν̣ ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέ-
ρ̣ας π̣ρ̣οείπη̣ι̣ Νικοπόλη ἐν ἡμέραις δέκα .
10τ̣ὰ δʼ ἀνηλώματα τὰ εἰς τὴν τοῦ σ̣υν-
οικεσίου συγγραφὴν δότωσαν κοινῆι.
συγγραφοφύλ̣α̣ξ̣ Δωσίθεος Θ̣ε̣οφίλου Ἰουδαῖος
τῆς ἐπιγονῆς.
——
ἦν Διαγ[ό]ρας ὡς (ἐτῶν) [  ̣]  ̣ μέσος μελίχρως στρογγυ-
λ̣[οπ]ρ̣(όσωπος) ἔ̣ν̣σιμος ὑπόσκνιφ̣ο̣ς̣.
——
Νικ̣οπόλη̣ ὡς (ἐτῶν) κβ μέση μ̣ελ[ί]χρ̣ω̣ς̣ πλατυπρ(όσωπος)
  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣ενε  ̣ος στόμα   ̣  ̣  ̣ζ  ̣ς̣.
——
⟦Θ̣ε̣⟧ Δ̣ωσίθεος ὡς (ἐτῶν) λε μέσος μελίχρως ἀναφάλαν-
170θος μακροπρ(όσωπος).
——
Δωσίθεος συγγ(ραφοφύλαξ) ὡς (ἐτῶν) λ̣η μέσος μελίχρως ἀναφά-
λανθος γλαυκὸς σ[π]α̣ν̣οπώγων.
——
ἐγράφη (ἔτους) ιϛ Ἀρτεμισίου.
——

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.