Papyri.info

sign in

cpr.1.28 = HGV CPR 1 28 = Trismegistos 9858 = chr.mitt.312DDbDP transcription: cpr.1.28 [xml]

AD110 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.312] MChr312;SB1,5157

[ἀντίγραφον συγγραφῆς γαμι]κῆς· ἔτους τρι[σ]καιδεκάτου(*) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τ[ρα]ιανοῦ Σε[βαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ μηνὸς] Γερμανικείου ἐνάτῃ [ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι]
[τοῦ Ἀρσιν]οίτου νομοῦ· ὁμολογεῖ Ἀπολλώνιος Πετσίριος(*) τοῦ Κάστορος Π[έρσ]ης τῆς ἐπι[γονῆς ὡς] (ἐτῶν)   ̣  ̣ [τῇ - ca.9 -](*) [ἀδελφῇ ἑαυ]τοῦ ἔτι [πάλ]αι(*) γυναικὶ Ταπε[ῦτι ὡς ἐτῶν]
[ -ca.?- ὀκτ]ὼ [μ]ετὰ κυρίου τοῦ τοῦ τετελευτηκότος αὐτῆς ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ Πετες[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐλ]ὴ δακτύλῳ μικρῷ χιρὸς(*) [ -ca.?- ἔχειν τὸν ὁμολογοῦντα παρʼ αὐτῆς(*)]
[διὰ χειρ]ὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου ἐπι[σή]μου νομίσματος δραχμὰς ἑκατ[ὸ]ν χωρὶς παραφέρνων ἐν χρ[υ]σῷ ἐ[πι]σήμῳ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. συνβι[ού]τωσαν οὖν οἱ γεγα[μηκότες -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] τέκνα τέσσαρα [Π]ετσῖρις(*) [καὶ Ὀρ]σενοῦφ[ι]ς καὶ Δεῖος καὶ Ταορσεν[οῦ]φις ἀμεμψιμοιρήτω[ς] το[ῦ] Ἀ[π]ολλωνίο[υ χ]ω[ρηγοῦ]ντος(*) αὐτῇ τὰ δέοντα πάντα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]ατὰ δύναμιν τοῦ βίου εἴδη, αὐτὴ(*) ἄμ[ε]μ[π]τον καὶ ἀκατηγόρητον ἑαυτὴν παρεχέσθω ἐν τ[ῇ] κατὰ τὸ[ν] β[ίον]   ̣  ̣  ̣  ̣ διαφορᾶς αὐτοῖς γεινομένη[ς ἀποδότω ὁ Ἀπολλώνιος(*)]
[παραχρῆ]μα τὴν φερνὴν καὶ τὰ παρά[φερ]να οἷα ἐὰν ἐγβῇ ἐκ τῆς τρεψεως(*), γεινομένης αὐτῇ τῆς πράξεως ἔκ τε αὐ[τοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ] τῶν ὑπαρχόντων αὐτ[ῷ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐπὶ χώρας ἀπερίλυτος· ἐὰν δ̣ὲ̣ μή(*) συνχωροῦσι ἀμφότεροι μετὰ τὴν ἑκατέρου τελευτὴν εἶναι τῶν προγεγ[ραμμένων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλήλων τέκνων τ[ -ca.?- ὁ μὲν Ἀπολλώνιος εἶ-]
[ναι](*) τῶν προγεγραμμένων υἱῶν δύο Πετσίριος(*) καὶ Ὀρσενούφιος κοινῶς ἐξ ἴσου ἀπὸ τῶν ὑπαρχ[ό]ντ[ω]ν [α]ὐτῷ [ἐν τῇ προγεγραμμ]ένῃ κώμῃ   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ο]ἰκίαν διπυργίαν καὶ αὐλὴν ὅσων ἐστὶν μέτρων καὶ πηχισμῶν καὶ τὰ συνκοιραντα(*) πάντα, τοῦ δὲ Δείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰς ὑπαρ]χ[ο]ύσας αὐ[τ]ῷ τῷ ὁμολο\γο/ῦντι Ἀπολλων[ίῳ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]έσσαρες(*) πάσας ἐν μιᾷ σφραγῖδι συνεχεῖς ἀλλήλαις ὅσων εἰσὶν μέτρων καὶ πηχισμῶν ἐν αἷς ἐλαιουργῖον [κ]αὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὰ χρ[ηστ]ήρ[ι]α καὶ τὰ τούτων συν[κυροῦντα]
[τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀπολλ]ωνίου ἀπολιφθησόμενα(*) σκεύη ἐπίπλοα(*) καὶ ἐνδομενείαν καὶ ὀνικὰ κτήνη ὅσα ἐστὶν ἀριθμῷ καὶ ἃ ἔχει [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]α[ν]τοῖα, τῶν δὲ ἀρρένων υἱῶν τ[ -ca.?- καθʼ ὁν-]
[δη]ποτε(*) οὖν τρόπον, ἡ δὲ Ταπετσῖρ[ις](*) καὶ αὐτὴ ὁμοίως συνχωρεῖ εἶναι τῶν αὐτῶν προγεγραμμένων [υ]ἱῶν [Πετσίριος καὶ Ὀρσε]νούφιος(*) τῶν δύο κοι[νῶς](*)[ ἐξ] ἴσου απ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς κλήρου κατοικοῦ(*) σιτοφό[ρ]ον [ἀρο]υρῶν πέντε ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ἐν μιᾷ σφραγῖδι ἐν τῷ Ὀγδοηκονταρού[ρῳ - ca.12 -]β[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ς παντὸς ἐδά[φο]υς υἱῶν(*) δύο ὁμοίως κο[ι]νῶς ἐξ ἴσου [κ]αὶ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος αὐ[τ]ῷ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν νήσο̣υ̣ ἐλαιῶνο̣ς̣ κα[ὶ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]αστων ἐπὶ τὰ αὐτὰ [ὁμοί]ως ἔτι δὲ κ[αὶ] ἐν μιᾷ σφραγῖδι   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ανωγιον  ̣ον κατὰ μέσον ὑποδοχῖον(*) καὶ [- ca.14 -] ἥμισι̣(*) ἐκ τοῦ πρ[ὸς τὸ ἐπ]ιβάλλ[ον μέρος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τέσσαρες , ἐν δὲ ἐκ[  ̣  ̣  ̣]μενη Ταπ̣εῦτις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας τέσσαρας ἥμισυ κατʼ ἐπιβολὴν τοῦ ἔ[ν]οντος παν[τὸς ἐδάφους   ̣  ̣  ̣  ̣]λειπομένου(*) το  ̣  ̣γεγο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιν αὐτοῖς τε καὶ τ[ῷ ἀ]δελφ[ῷ] αὐτῶν Δείῳ ἡ τούτων κράτησις καὶ χρῆσεις(*) ἑκάστῳ κατὰ(*) τρίτον μέρος ἔτι δὲ κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λεγομένοις(*) ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρ̣[όνον -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]σιν ἐξ ἴσου ει[  ̣  ̣  ̣]των [ὑπαρ]χόντων αὐτῇ ἐν τῇ Θεογέν̣[ους] οἰκ[ο]πέδων(*) τοὺς ἐν μιᾷ σφραγῖδι ὠνητοὺς ἐξ ἰδ[ίου λόγου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λιω\πωλ/ καὶ μὴ με[ -ca.?- ](*)
20[ -ca.?- ]τριακοστοῦ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η  ̣  ̣  ̣  ̣οις περιστερεὼν ε  ̣  ̣χθε  ̣ων ὄντων τῇ προγεγραμμένῃ αὐτῶν ἀδελφῇ Τα[ορσενοῦφι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς βορρᾶ καὶ λιβὰ ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ εὐθὺ τού[τ]ων [  ̣  ̣  ̣  ̣]που λίβα ε̣ἰ̣ς̣(*) ἀπηλιώτην πηχῶ̣ν̣ πέντε (*) διατεινόντων νότον καὶ βορρᾶς δ[ι]ὰ τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) αὐτῶν vac. ? ἔτι τὲ(*) καὶ ἀπ[ὸ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑπ]άρχοντα αυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιον ἐν ἑντέρᾳ(*) σφραγῖδι ὁμοίως ὠ[ν]η[τὰς ἐξ] ἰδίου λόγου [ψι]λὸν τόπον εξ[- ca.10 -]ου ἑκκαιδεκάτου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νος θεοῦ μεγάλ[ου, τ]οῦ δὲ Δείου μόνου τὰς ὑπαρχούσας τῇ αὐτῇ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι περιττ[- ca.10 -]ντας κλήρου κατοικ[ικοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σφραγῖδι ἀπὸ λιβὸς τοῦ σημαινομένου ἐλαιῶνος καὶ ἀπὸ τοῦ [αὐτοῦ] ἐλα[ι]ῶ[νος](*) τῶν α[- ca.10 -]η μέρους ἡμιολ[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ον ἐπὶ βορρᾶ διʼ ὅλου τοῦ ἐλαιῶνος κατʼ ἐπιβολὴν τοῦ ἔνον[τος πα]ντὸς ἐδάφους καὶ [- ca.10 -] ὑποδοχίου(*) καὶ τῆς οἰκ[ίας -ca.?- ]
[ -ca.?- κοι]νὸν καὶ ἀδιαίρετον ὡς πρόκειται πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ [- ca.13 -Π]ετσῖριν(*) καὶ Ὀρσενο[ῦφιν - ca.10 -] καὶ ἀπὸ τῶν ὑ[παρχόντων -ca.?- ]
[ -ca.?- λεγ]ομένῳ πεδίῳ [κλ]ήρου κατοικικ[οῦ ἀρουρ]ῶ̣ν̣ πέ[ν]τε ἐν μιᾷ [σφραγῖδι] λοιπὴν ἄρουρα[ν -ca.?- ](*)
[ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐ]τῇ περὶ Μένδητα [  ̣  ̣  ̣  ̣] νων ο[- ca.9 - κα]λουμένου ἄρουρα[ν - ca.10 -]δ[- ca.15 -]αν(*) διʼ ἀνὰ μέσον ὄντο[ς -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. l. τρεισκαιδεκάτου
^ 2. cf. BL 1.116 : Πεπίριοσ prev. ed.
^ 2. cf. BL 1.116 : [ -ca.?- τῇ   ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2. BL 8.96 : [δὲ κ]αὶ prev. ed.
^ 3. l. χειρὸς
^ 3. cf. BL 1.116 : ἔχειν -ca.?- prev. ed.
^ 5. cf. BL 1.116 : [Π]επῖρισ prev. ed.
^ 5. l. [χ]ορηγοῦντος
^ 6. BL 1.116 : ειδ  ̣  ̣  ̣υτη prev. ed.
^ 6. cf. BL 1.116 : -ca.?- prev. ed.
^ 7. l. τρίψεως
^ 8. cf. BL 1.116 : εα[  ̣  ̣  ̣]μη prev. ed.
^ 8-9. cf. BL 1.116 : τ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 9. cf. BL 1.116 : Πεπίριοσ prev. ed.
^ 10. l. συνκυροῦντα
^ 11. l. [τ]έσσαρας
^ 12. l. ἀπολειφθησόμενα
^ 12. cf. BL 1.116 : ἐπὶ ἃσ prev. ed.
^ 12-13. cf. BL 1.116 : [ -ca.?- ]ποτε prev. ed.
^ 13. cf. BL 1.116 : Ταπεπισ prev. ed.
^ 13. cf. BL 1.116 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νουφιοσ prev. ed.
^ 13. cf. BL 1.116 : κοι[νῶν] prev. ed.
^ 14. l. κατοικ<ικ>οῦ
^ 15. BL 1.116 : [τῶ]ν δʼ αὐτῶν υἱῶν prev. ed.
^ 15. BL 1.116 : αυτ[- ca.10 -]ιν τῶν ἐλαιῶν   ̣  ̣  ̣ων[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 16. l. ὑποδοχεῖον
^ 16. l. ἥμισυ
^ 17. BL 1.116 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]τι  ̣  ̣ωνου prev. ed.
^ 18. l. χρῆσις
^ 18. BL 1.116 : κατὰ τὸ prev. ed.
^ 18. BL 1.116 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ληλαγμένοισ prev. ed.
^ 18. BL : ἀεὶ [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 19. BL 1.116 : Θεογεί[τονος(?)] οἰκ[ό]πεδα κ[αὶ](?) prev. ed.
^ 19. BL 1.116 :   ̣  ̣  ̣μη[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 21. BL 1.116 : [  ̣  ̣  ̣  ̣]υτο ε[ἰς] λιβὰ καὶ prev. ed.
^ 21. BL 1.116 : τὸν χω [ -ca.?- ἐν -ca.?- ] prev. ed.
^ 21. BL 1.116 : δ  ̣ατ[- ca.9 -] prev. ed.
^ 21. l. δὲ
^ 22. l. ἑτέρᾳ, BL 1.116 : τερα prev. ed.
^ 24. BL 1.116 : του[  ̣  ̣  ̣  ̣]καλαμ[είου(?)](?) prev. ed.
^ 25. l. ὑποδοχείου
^ 26. cf. BL 1.116 : [Π]επῖριν prev. ed.
^ 27. BL 1.116 : [  ̣  ̣  ̣]ντ  ̣  ̣  ̣εναι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στι  ̣  ̣ν ἀρου[ρ -ca.?- ] prev. ed.
^ 28. BL 1.116 : ἄρουρα[ν - ca.10 -]αν prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.1.5157 [xml]

AD199 Herakleopolite
[Reprinted in: cpr.1.28] CPR 1,28

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.