Papyri.info

sign in

cpr.22.35 = HGV CPR 22 35 = Trismegistos 47173DDbDP transcription: cpr.22.35 [xml]

cAD 750-769? Arsinoite

r
σ̣ὺν θ(εῷ) ὀνομασία φυ̣γ̣(άδων) κ(ατα)β(ληθέντων) εἰ(ς) φυ̣λα̣(κὴν) Α̣β̣δ̣ελλ̣(α) υἱο(ῦ) Αβδερα̣(μαν) ἀ̣μι[ρ]ᾶ
[⁦ -ca.?- ⁩](  )   ̣  ̣ου (καὶ(?)) Ἀ̣π̣α̣ιούλ(ιος) Κοσμᾶ (καὶ) Θεοδώτ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩] ψ̣υ̣χ(αὶ) γ̣ πιασθ(εῖσαι) χ̣ο̣(ρίῳ)(*) Κερκ(ε)θ(οήρεως) μ̣(ε)χ(εὶρ) ι
[⁦ -ca.?- ⁩ πια]σ̣θ(εῖσαι) μονῇ Βαρβά(ρου)
[⁦ -ca.?- ⁩] πιασθ(εῖσαι) τῇ αὐτ(ῇ)
5[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ιασθ(εῖσαι) τῇ αὐτ(ῇ)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τη  ̣ γαμ(ε)τ(ὴ) αὐτ(οῦ) (καὶ) Γεωργία Θυγ(άτηρ) (καὶ) Μ̣  ̣ρ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ υ]ἱὸ(ς) ψυχ(αὶ) ε πιασθ̣(εῖσαι) τῇ αὐ̣τ̣(ῇ)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ψυχ(ὴ) α π̣ι[ασ]θ(εῖσα) χ̣ο(ρίῳ)(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ θυ]γ̣(άτηρ) [ψυ]χ(αὶ) [β πιασ]θ(εῖσαι) [τ]ῇ [ α]ὐ(τ(?))ῇ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩] (καὶ) Μ̣α̣ρ̣  ̣α θ̣υ̣γ(άτηρ) (καὶ) Γαβριλία θυγ(άτηρ) (καὶ) Τζενοῦτι θυγ(άτηρ) (καὶ) Θεόδ(ωρος) υἱὸ(ς) (καὶ(?)) Σταυρου(  ) θυγ(άτηρ) ψυχ(αὶ) ϛ πιασθ(εῖσαι) τῇ [ ]αὐ(τ)ῇ(*)
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κο(  ) ψυχ(ὴ) α πιασθ(εῖσα) χο(ρίῳ)(*) Ὀξυρ(ύγ)χ(ων)
[γί](νεται) [⁦ -ca.?- ⁩]
v
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] (καὶ(?)) Τζενοῦτ(ι) θυγ(άτηρ) (καὶ) Θεοδώ̣τη θ̣[υ]γ(άτηρ) (καὶ) Κύρα η  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣(  ) [⁦ -ca.?- ⁩ π]ι̣[ασ]θ(εῖσαι) [χ]ο(ρίῳ)(*) [Ἀρω]θ̣έου
[⁦ -ca.?- ⁩ Πα]πνούθ(ιος) υἱὸ(ς) (καὶ) Σαβεῖ(να) θυγ(άτηρ) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ινα θυγ(άτηρ) (καὶ(?)) Π̣α̣ήσιο(ς) υἱὸ(ς) (καὶ) Κύ̣ρα γαμ̣(ε)τ(ὴ) [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀντῶνι ἀδελφ̣ῷ̣ [ψυχ(αὶ)] δ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ψυχ(αὶ) β πιασθ̣(εῖσαι) χ[ο(ρίῳ)](*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ υἱοῦ(*) Γεώργ(ιος) υἱὸ(ς) (καὶ) Ἠραεὶ θυγ(άτηρ) (καὶ) Στεφανία̣ θ̣υ̣γ̣(άτηρ) (καὶ) Μ̣α̣ρ̣  ̣(  ) θυγ(άτηρ) (καὶ) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α(  ) Φ̣ο̣ιβά(μμωνος) ψυχ(αὶ) η πιασθ̣(εῖσαι) χ[ο(ρίῳ)](*) τ[ῳ αὐτ(ῷ) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ(  ) υἱὸ(ς) (καὶ) Νηφιο(  ) θυγ(άτηρ) (καὶ) Μαριὰμ θυγ(άτηρ) (καὶ) Μαρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(  ) θυγ(άτηρ) ψ̣υ̣χ(αὶ) ϛ πιασθ(εῖσαι) χο(ρίῳ)(*) τῇ αὐ(τ)ῇ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩] ψυχ(ὴ) α πιασθ(εῖσα) χο(ρίῳ)(*) τῷ̣ αὐτ(ῷ)
20[⁦ -ca.?- ⁩] ψυχ(ὴ) α πιασθ(εῖσα) χο(ρίῳ)(*) τῇ αὐ(τ)ῆ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩] γί(νεται)(*) ὀν(όματα) μβ
v,FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εφα(  ) Σίων[(ος) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣πουενε̣πταν[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26[⁦ -ca.?- ⁩]πτρο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.2. l. χω(ρίῳ)
^ r.7. l. χω(ρίῳ)
^ r.8. l. τ[ῷ αὐ]τ(ῷ)
^ r.9. l. τῷ αὐτῷ
^ r.10. l. χωρίῳ
^ v.12. l. [χ]ω(ρίῳ)
^ v.16. l. χ[ω(ρίῳ)]
^ v.17. l. υἱὸς
^ v.17. l. χ[ω(ρίῳ)]
^ v.18. l. χω(ρίῳ)
^ v.18. l. τῷ αὐτῳ
^ v.19. l. χω(ρίῳ)
^ v.20. l. χω(ρίῳ)
^ v.20. l. τῷ αὐτῷ
^ v.21. corr. ex   ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.