Papyri.info

sign in

cpr.22.4 = HGV CPR 22 4 = Trismegistos 70244DDbDP transcription: cpr.22.4 [xml]

VII spc Herakleopolis

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣τ̣π̣α̣σ̣χ̣[ -ca.?- ]η̣ρ̣ου̣ τ[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἰωάννης ῥάπτης υ̣ἱὸς
τοῦ μακ̣α̣ρ̣ίου̣ Κολλούθου̣
5ἀφʼ Ἡρακλέους π̣όλ̣εως
χ(αίρειν). ὁ̣μ̣ολ̣ογῶ̣ ἐγὼ ὁ π̣ρ̣ο̣γ̣εγραμμέ̣(νος)
Ἰωάννης ἑ̣κουσίως̣ κ̣α̣ὶ̣ α̣ὐ̣θ̣α̣ι̣ρ̣έ̣τ̣ω̣ς̣
διὰ ταύτης μου τῆς ἐγ̣γ̣ρ̣άφου
ἀσφαλ̣ε̣ί̣ας ἐγγ̣υ̣ᾶσ̣θ̣α̣ι̣ π̣α̣ρ̣ʼ ὑ̣μ̣ῖ̣ν̣
10κ̣α̣ὶ̣ ἀναδέ̣χ̣εσθαι Γ̣ε̣ώ̣ρ̣γ̣ι̣[ον]
στρατιώτην υἱὸν το̣ῦ̣ μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
Ψεείου̣ γενομένου̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀπὸ τῆς α̣ὐ̣τῆς π̣ό̣λ̣ε(ως), ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ [καὶ]
ἐ̣π̣ιζη̣το̣ύ̣μ̣ενον̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣[ν ἐν οἱ]ᾳ̣-
15δ̣ή̣[ποτε] ἡ̣[μέρ]ᾳ̣ ο̣ἱ̣α̣σ̣δ̣η̣π̣ο̣τ̣ο̣ῦ̣ν̣
[ἕνεκεν προ]φ̣ά̣σ̣ε̣ω̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣[τον παραγάγω]
καὶ παρα̣δ̣ώ̣σ̣ω̣ [ὑμῖν ἐν] τ̣ῇ̣ δ̣[ημοσίᾳ]
φυλακῇ χ̣ω̣ρὶς̣ λό̣γ̣ο̣υ̣ [ἔ]ν̣[θ]α
αὐτὸν καὶ παρείλη̣φον. εἰ δ̣ὲ̣ μ̣ὴ̣
20τοῦτο ποιήσω ἐπι̣χ̣ρ̣ε̣ω̣σ̣τ̣ῶ̣
τὰς ἀπολογίας ὑπὲρ αὐτοῦ ποιήσ̣(ασ)θ(αι)
πᾶσιν τ̣[οῖ]ς̣ π̣[ρὸ]ς̣ α̣ὐ̣τ̣[ὸν]
ἐ̣π̣ι̣ζ̣η̣τ̣ο̣υ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣. κ̣υ̣ρ̣ί̣α̣
ἡ̣ ἐ̣γ̣γ̣ύ̣η̣ (καὶ(?)) ἐ̣περο(τηθεὶς)(*) ὡ[μ]ο̣λ̣(όγησα) (καὶ) ἀ̣π̣έ̣λ̣[υσα]
25(hand 2) † Ἰωάννης υ̣ἱ̣ὸ(ς) Κ̣ο̣λ̣λ̣ο̣ύ̣θ̣(ου)
στοιχ(εῖ) μοι ὡς πρό(κειται) † Κῦρος Ἰω[άν]νο[υ]
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ(οῦ) ἀ̣γρ̣(αμμάτου) [ὄν]τ̣(ος)
(hand 3) † δ(ιʼ) ἐμοῦ Κύρου συμβολαιογρ(άφου)
((tachygraphic-marks))
v
30(hand 4) [ἐγγύη γεναμένη] ὑ̣πὸ Ἰ[ω]ά̣ν̣ν̣ο̣υ̣ [ῥάπ]τ̣ο̣υ̣ υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣ Κ̣ο̣λλούθ(ου) ἀ̣φ̣ʼ [Ἡ]ρ̣α̣κ̣λ̣έ̣(ους)   ̣ τ̣[οῦ] ἐ̣γ̣γ̣υ̣ο̣μ̣έ̣(νου)(*) [Γ]ε̣ώ̣ρ̣γ̣ι̣ο̣ν στρατιώτ(ην) υἱὸ(ν) Ψεείου ἀπὸ τ(ῆς) α̣ὐ̣τ(ῆς) π̣ό̣λ(εως) ε̣ἰ̣(ς) Φλ̣(άουιον) Θεοδωράκιον
τὸν ἐνδ̣(οξότατον) [στρατ]η̣λάτ̣(ην) (καὶ(?)) πάγαρχ(ον) Ἡρ̣α̣(κλέους) [πό]λ̣ε̣(ως)   ̣ερ̣  ̣  ̣(  ) [ -ca.?- ](  )   ̣[ -ca.?- ](  )   ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣(  ) †

Apparatus


^ r.24. l. ἐπερωτηθεὶς
^ v.30. l. ἐγγυωμένου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.