Papyri.info

sign in

cpr.23.14 = HGV CPR 23 14 = Trismegistos 47162DDbDP transcription: cpr.23.14 [xml]

ca. AD 231/2 Tebetny

[Αὐρηλίῳ] Συρίωνι τῷ καὶ Ξ̣ε̣ν̣ο̣-
[φῶντι βασ]ι̣λ̣(ικῷ) γρ(αμματεῖ) Ἡρα̣κ̣λ̣ε̣ο̣π̣(ο)λ̣(ίτου)
[διαδεχο]μ̣(ένῳ) κ̣α̣ὶ̣ τὴν σ̣τ̣ρ̣α̣(τηγίαν)
[παρὰ Αὐ]ρ̣(ηλίων) Παστωο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ(αὶ)
5[Πτολεμαίο]υ̣ καὶ μετόχ(ων) σιτολ(όγων)
[κώμης Τ]εβέτνυ.
[ἐμετρ]ή̣θ̣ησαν ἡμῖν τῷ
[μην]ὶ̣ Μεσ̣ο̣ρ̣ὴ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἐνεστῶτος
[  ̣  ̣ (ἔτους)] Μ̣άρκου Αὐρηλίου Σεουήρ̣ο̣υ̣
10[Ἀλεξάνδρ]ο̣υ Καίσαρος το̣ῦ̣ κ̣υ̣ρίου
[γενήματος τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) πυ]ρ̣ο̣ῦ̣ ἀρ-
[τάβαι - ca.12 -]  ̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.