Papyri.info

sign in

cpr.23.2 = HGV CPR 23 2 = Trismegistos 47156DDbDP transcription: cpr.23.2 [xml]

AD 38-41 Arsinoite

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηι τῶι γράφοντι τ[ό]ν Ἀρσινοΐτ[ην]
[παρὰ Μάρ]κ̣ου Ἀπω̣νίου Ὕπνου ἐπιτρό[που]
[Μάρκου Ἀ]πωνίου Σατουρνίνου. τ̣ο̣ῦ̣ ὑ̣π̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου δεομε(*) τὸ ἀντίγραφον   ̣[  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ῶι ἡγεμόνι.
[Γαΐωι Οὐι]τ̣ρασίωι Π[ο]λ̣λ̣ί̣ωνι
[παρὰ Μάρ]κ̣ου Ἀπωνίου Ὕπνου ἐπ[ιτρόπου]
[Ἀπωνίου] Σατουρνίνου. Τιβέριος̣ Κ̣[αῖσαρ Σεβαστὸς]
[ἐχαρί]σ̣α̣τ̣ο̣ τῶι πάτρωνί μου Σατουρν̣[ί]ν[ωι   ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθʼ ἔτος(*) ἕκαστον ἀργ̣(υρίου) (ταλαντ ) ε καὶ (δραχμ ) Δ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]έ̣λ̣ε̣ι̣αν πα̣ρεδέχθη τῶι β (ἔτει) [Γαΐου]
[Καίσαρος Σεβα]σ̣τοῦ Γερμανικοῦ ἀ̣πὸ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -] ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ικῶ̣[ν ἀρ]γ̣(υρίου) (τάλαντα) γ Δ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. corr. ex δεωμαι, l. δέομαι
^ 10. l. κατʼ ἔτος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.