Papyri.info

sign in

cpr.23.3 = HGV CPR 23 3 = Trismegistos 70288DDbDP transcription: cpr.23.3 [xml]

AD 138-161 Phakoussai

(hand 2) π̣β̣
(hand 1) Θέωνι στ̣[ρα(τηγῷ) Ἀραβίας]
παρὰ Ταφιβήχ̣[ιος Σορ-]
τ̣αίου μετὰ κυρ̣[ίου τοῦ ἀν-]
5δ̣ρ̣ὸς Ἀπολλων[ίου τοῦ]
καὶ Ἠλεῖτος Σ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀπὸ Φακουσῶν̣. [τὴν δια-]
θήκην Σορτ[αίου]
Φανίου πατρός [μου]
10γενομένην τῷ̣ [  ̣  ̣ ἔτει]
Ἀντωνίνου Καί̣[σαρος]
τ̣ο̣ῦ̣ [κ]υρίου ἐπʼ ἀ[γορανόμ-]
ω̣ν̣ τῆς Ἀ̣ρ̣α̣βία̣[ς Ἀγαθοῦ]
Δ̣αίμονος Ὥ̣ρ̣ο̣υ̣ [καὶ τῶν]
15σ̣ὺν α̣ὐ̣τῷ ἀξιῶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[λ]υ̣θ̣ῆ̣ν̣αι.
δ̣ι̣ε̣υ̣[τύχει.]
[(ἔτους)]  ̣  ̣ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ράτ[ορος Καί-]
[σαρος] Τ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ [Αἰλίου]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.