Papyri.info

sign in

cpr.23.6 = HGV CPR 23 6 = Trismegistos 47157DDbDP transcription: cpr.23.6 [xml]

AD 189 Sebennutos

Ἀμμωνί̣ῳ σ̣[τρα](τηγῷ) καὶ̣ [Ἁρ]ποκρ[α]τίωνι
τῷ καὶ Ἱέρ̣[ακι βασι]λ̣(ικῷ) [γρα(μματεῖ) Ἀρ]σι(νοΐτου) Ἡρακ(λείδου)
μερίδο̣ς̣ καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κωμογ̣ρ̣(αμματεῖ)
Σ̣εβεννύτου
5π̣α̣ρ̣ὰ̣ Ἀφροδεισ̣ίου(*) Διδύμου ἀπὸ̣ τῆς
μητροπ[ό]λεως. ὑπάρχει τοῖς ἐ̣π̣ι̣-
τροπευομένο̣ι̣ς̣ ὑ̣[πʼ] ἐ̣μ̣οῦ Μάρωνι
τ̣ῷ̣ καὶ Ἀπίω̣ν̣[ι καὶ Φιλουμέν]ῃ καὶ
Σ̣α̣ρ̣ά̣π̣ι̣δ̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κ̣α̣ὶ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. l. Ἀφροδισίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.