Papyri.info

sign in

cpr.23.7coli = HGV CPR 23 7 Kol. I = Trismegistos 70291DDbDP transcription: cpr.23.7coli [xml]

AD 201-204 Memphites

[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νι τῷ καὶ Διογένι(*)
[στρ]α(τηγῷ) Μεμφίτου
[παρὰ] Ὀφελλίου Πεχύσιος καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Οὐάλεντος καὶ τῶν
5[λοιπ]ῶ̣ν πρεσβυτέρων κώμ(ης)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣. ὀμνύομεν
[τὴν] τῶν κυ̣ρ̣ίων Αὐτοκρατόρων
[Σεουή]ρου καὶ Ἀντωνίνου
[Εὐσεβ]ῶν Σεβαστῶν καὶ
10[Γέτα Καί]σαρος Σεβαστοῦ τύχην
[παρειλη]φ̣έ̣ν̣αι παρὰ Ἰσιδώρ-
[ου   ̣  ̣  ̣]ῶτος καὶ Διδύμου Π̣α̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θου δημοσ(ίων) ὄντων
[ἐπὶ συλ]λ̣ογῆς κριθῆς καὶ
15[γράστ]εως τῆς αὐτῆς Λ̣ι̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὴ̣ν ἐπισταλῖσαν(*)
[τιμὴν ἐκ] δημοσίου ἀρταβῶν
[δεκατ]ρ̣ιῶν τρίτου, (γίνονται) (ἀρτάβαι) ιγ γ´,
[ἃς παρ]εσχήκαμεν εἰς̣ δι̣ο̣-
20[δον Φο]υλ[ο]υίου Πλα̣υ̣τ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣
[ἐπάρχ(ου) πρ]α̣ιτωρ̣(ίου) καὶ ἀναγ̣-
[καίου τῶν κυρ]ί̣ω̣ν̣ ἡμῶν
[- ca.12 -]ε̣ρ̣- ca.9 -ν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. Διογένει
^ 16. l. ἐπισταλεῖσαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.