Papyri.info

sign in

cpr.23.8 = HGV CPR 23 8 = Trismegistos 47158DDbDP transcription: cpr.23.8 [xml]

AD 204/5 Hiera Nesos

Ἀλκιβιάδῃ τ̣ῷ̣ κ̣α̣ὶ̣ [Σαραπίωνι]
στρ(ατηγῷ) Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣(νοΐτου) Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣(είδου) [μερίδος]
παρὰ Ὀρσ̣ε̣ν̣ο̣ύ̣[φιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ μετ̣ό̣χ̣(ων) π̣ρ̣[ακ(τόρων) ἀργ(υρικῶν)]
5κώμ̣η̣ς̣ Ἱε[ρᾶς] κ̣α̣ὶ̣ [ἄλλων τό-]
π̣ων. διαγ̣ρ̣(αφὴ) ἐ̣[πὶ τὴν]
δημοσίαν τράπ(εζαν) [εἰς ἀρίθ(μησιν)]
μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣ τοῦ]
ἐνεστῶτος ιγ (ἔτους). ἔστι δ[έ·]
10δ̣ι̣  ̣κ̣  ̣φ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
προσ[ό]δ̣ω̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.