Papyri.info

sign in

cpr.23.9 = HGV CPR 23 9 = Trismegistos 70293DDbDP transcription: cpr.23.9 [xml]

AD 216/7 Athribites

(hand 2) μγ
(hand 1) Α̣[ὐρηλ]ί̣ῳ̣ Σ̣ε̣ρ̣ήνῳ στρα(τηγῷ) Ἀθριβ(ίτου)
π̣[αρὰ] Α̣ὐ̣ρ̣η̣λ̣ί̣ων Τούρβωνος καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣] σ̣ι̣τ̣ο̣π̣α̣ραλημπ(τῶν) κώμ(ης) Ψε-
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦ̣ Θ̣ω̣ίτου Λιβός.
[μεμέτ(ρηκεν) εἰς] τ̣ὸ̣ δημόσιον Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣[ιος]
[- ca.12 -]  ̣αρε̣ι̣ος βο̣υ̣λ̣(ευτὴς) τ̣ῆ̣[ς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πόλε]ω̣ς̣ ἀπὸ γενήμ(ατος) [κ]δ̣ (ἔτους) [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ λο̣ι̣π(  ) καὶ ἀν̣α̣μ̣(  )
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρτά]β̣α̣ς δεκατέσσαρες(*)τ̣έ̣τ̣α̣ρ̣τ̣ο̣ν̣, (ἀρτάβαι(?)) ι̣δ̣ (τέταρτον), το̣ῦ̣ μ̣ε̣μετρη̣μ̣(ένου)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣γ μοναχ(ῶς) λογιζομ(ένου).
[(ἔτους) κε Αὐτο]κ̣ράτορος Καίσαρος Μ̣ά̣ρ̣[κου]
[Αὐρηλίου Σ]ε̣ο̣υ̣ή̣ρου Ἀντω̣ν̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣(*)
15[Παρθικοῦ μ]ε̣γ̣ί̣σ̣τ̣ου Βρεταν̣ι̣κ̣[οῦ]
[μεγίστου Γερμανι]κ̣ο̣ῦ̣ μεγ[ίστου]
[Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 10. l. δεκατέσσαρας
^ 14. l. Ἀντωνίνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.