Papyri.info

sign in

cpr.25.10 = HGV CPR 25 10 = Trismegistos 92441DDbDP transcription: cpr.25.10 [xml]

vac. ? π(αρά)
† καταξιώσῃ ἡ ὑμετ̣έρ̣α̣ θεοφειλία(*) σπέρματα διαφό̣ρων λαχάνων ἀποστῖλ̣[αι](*) [ -ca.?- ]
μικρὸ̣ν πωμάριο̣ν̣ [ -4-5- ]ο̣ φι̣λοκαλέσαι, τοῦ δεσπότου θεοῦ κελεύοντος καὶ τῶν ἁγίω̣[ν -ca.?- .]
αὐτ̣ὸν οὖν τὸν̣ [πωμαρί]την ἀ̣π̣έστιλα(*) πρὸς τὴν ὑμῶν ἁ̣γ̣ιωσύνην ἵ̣να δώσ[ -ca.?- ]
5ἀπ[ο]θ̣[ή]κας τὸ ἱ(*)[κανὸν(?)   ̣  ̣]  ̣υν̣ π̣[ρὸς(?)] τ̣ὴν χρε̣[ί]αν αὐτοῦ, καὶ ἐ̣ὰν συνειδ[ῆ]σαι τὴν   ̣[ -ca.?- ]
γρά̣ψαταί(*) μοι [ -5-6- δ]εσπ̣ο̣τ̣[ -1-2- ]- ca.8 -[ -1-2- ]α̣ι̣διαδε  ̣τασν  ̣  ̣τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
vac. ?   ̣  ̣  ̣  ̣ †.

Apparatus


^ 2. l. θεοφιλία
^ 2. l. ἀποστεῖλ[αι]
^ 4. l. ἀπέστειλα
^ 5. ϊ[κανον(?)] papyrus
^ 6. l. γράψατέ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.