Papyri.info

sign in

cpr.25.7 = HGV CPR 25 7 = Trismegistos 92438DDbDP transcription: cpr.25.7 [xml]

[ vac. ?] τῷ τιμιωτάτῳ Τομελίῳ βοηθ̣(ῷ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ?
[ -ca.?- ]ο̣υ ἐποικίου, ἄχρις οὗ παρέλθῃ ἡ δω̣δεκά̣τη τ̣ο̣ῦ̣ παρόντ̣ο̣ς μ̣η̣ν̣[ὸ]ς
[ -ca.?- γ]ε̣ωργοὺς σχολάσαι τὸ ἔργων(*) ἑαυτῶν.

Apparatus


^ 3. l. ἔργον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.