Papyri.info

sign in

cpr.28.14 = HGV CPR 28 14 = Trismegistos 117594DDbDP transcription: cpr.28.14 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ vac. ? ⁩] ζ̣
βασιλέως καὶ βασιλίσσης προστα̣[ξάντων. ⁦ vac. ? ⁩ ⁦ -ca.?- ⁩]
τοὺς ἀνακεχωρηκότας κα̣θ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ διὰ τὸ (?)]
ἐ̣ν̣έ̣χ̣ε̣σ̣θαι λείαις καὶ ἄλλαις α̣ἰ̣τία̣ι̣ς   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1π  ̣  ̣  ̣ι̣ς καταπο̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣π̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ους πεπ̣ο̣ημένων(*) καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣ν̣ω̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣α η  ̣[- ca.3 -]  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4,5,6,12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τοι̣ο̣ύτους κατὰ μηδεμίαν πα̣ρεύ̣ρ̣ε̣σιν [⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ηδὲ τὰ ὑπάρ̣χ̣οντα αὐτοῖς πρὸς τὰς πρ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αἰ̣τ̣ί̣ας, εἰ δὲ μὴ [⁦ -ca.?- ⁩ θανάτωι (?)]
ζημιοῦσθα̣ι. [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τροσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]θεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11

r
⁦ -ca.?- ⁩ v
⁦ -ca.?- ⁩ fragment 13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1διατα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[ -3-4- ]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εσθαι τ̣ὰ ἔτι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ω̣ν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces 2-3 lines
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ π̣αρ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 23
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3.1. l. πεποιημένων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.