Papyri.info

sign in

cpr.28.1 = HGV CPR 28 1 = Trismegistos 117581DDbDP transcription: cpr.28.1 [xml]

(ἔτους) ι Χοιὰχ λ. ὁμολογεῖ Πτο̣-
λεμαῖς(*) διαγ̣ε̣γ̣ρ̣α̣φέν̣α̣ι̣
ἐπὶ τὸ ἐν τῆι πόλει̣ λ̣ο̣γ̣ε̣[υ-]
τήριον βα̣σ̣ι̣λ̣ε̣[ῖ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5Ὀννώφριος τέ̣λ̣[ος ἀνανε-]
ώσεως οἰκή̣[ματος(?)](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1-2. l. Πτο̣|λεμαῖος
^ 6. or οἰκη[μάτων(?)]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.