Papyri.info

sign in

cpr.28.2 = HGV CPR 28 2 = Trismegistos 117582DDbDP transcription: cpr.28.2 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ι̣μι̣νονα̣[- ca.3 -]  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[ -3-4- ]
ἐντεύξομαι Ἀσκλ[ηπιά-]
δηι καὶ Νικάνω̣ρ̣[ι ἐφ(?)-]
αύριον. ἔτι καὶ νῦν̣ [δὲ(?)]
5καλ̣ῶ̣ς π̣ο̣ι̣έ̣σ̣ης(*) ἀπ̣ό̣σ̣-
τιλον(*) ἡμῖν σώματα
δέκα νυκτὸς̣ π̣ρ̣ὸ το̣ῦ̣
Ἀσκληπιάδην̣ [καὶ] Ν̣ι̣κ̣[ά-]
νωρα ἐκπορε̣[- ca.7 -]
10[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣[- ca.7 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11ι̣η̣ι̣δ  ̣  ̣  ̣α̣σ̣τρ̣[ -7-8- ]
ἢ̣ κιθῶν̣α(*) ἡ̣μ̣[ῖν ἀ]π̣ό̣σ̣τ̣ι̣-
λον(*).

Apparatus


^ r.5. l. ποιήσεις
^ r.5-6. l. ἀπόσ|τειλον
^ v.12. l. χιτῶνα
^ v.12-13. l. [ ἀ]πόστει|λον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.