Papyri.info

sign in

cpr.28.4 = HGV CPR 28 4 = Trismegistos 117584DDbDP transcription: cpr.28.4 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1γ̣ί̣ν̣ο̣[νται ⁦ -ca.?- ⁩]
κριθῆς το  ̣  ̣  ̣  ̣[ -2-3- ]  ̣  ̣μ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὸ π̣ε̣ρ̣ι̣γ̣ιν̣ό̣μεν̣ο̣ν τω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς (ἀρτάβης)   ̣ ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
5ζύτου̣ς τοῦ εἰ̣ς πίστιν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τιμὴν δι  ̣  ̣  ̣  ̣ν (ἀρταβῶν(?)) ρ̣ιϛ̣ ἀ̣ν̣[ὰ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
γίνοντ̣α̣ι̣ ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἔστιν ἡ τιμὴ τοῦ ἐμπε̣[πολημένου ⁦ -ca.?- ⁩]
κροτῶνος σ ἀνὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
10μήκωνο̣ς ρ ἀνὰ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καταλ̣ε̣ίπεται χαλκοῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣αὶ τοῦ̣ ἐ̣μπεπολημένου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ρ̣ο̣τ̣ῶ̣νος σ ἀνὰ β̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ή̣κ̣ων[ος] ρ ἀνὰ̣ γ[⁦ -ca.?- ⁩]
15γίνοντ̣α̣ι̣ ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς ὃ ἐμ̣πεπολη  ̣  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣ χ̣α̣[λκοῦ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.