Papyri.info

sign in

cpr.28.4 = HGV CPR 28 4 = Trismegistos 117584



DDbDP transcription: cpr.28.4 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1γ̣ί̣ν̣ο̣[νται -ca.?- ]
κριθῆς το  ̣  ̣  ̣  ̣[ -2-3- ]  ̣  ̣μ̣ α[ -ca.?- ]
καὶ τὸ π̣ε̣ρ̣ι̣γ̣ιν̣ό̣μεν̣ο̣ν τω̣[ -ca.?- ]
τῆς (ἀρτάβης)   ̣ vac. ? [ -ca.?- ]
5ζύτου̣ς τοῦ εἰ̣ς πίστιν   ̣[ -ca.?- ]
τιμὴν δι  ̣  ̣  ̣  ̣ν (ἀρταβῶν(?)) ρ̣ιϛ̣ ἀ̣ν̣[ὰ (?) -ca.?- ]
γίνοντ̣α̣ι̣ vac. ? [ -ca.?- ]
ἔστιν ἡ τιμὴ τοῦ ἐμπε̣[πολημένου -ca.?- ]
κροτῶνος σ ἀνὰ [ -ca.?- ]
10μήκωνο̣ς ρ ἀνὰ α̣[ -ca.?- ]
καταλ̣ε̣ίπεται χαλκοῦ̣ [ -ca.?- ]
κ̣αὶ τοῦ̣ ἐ̣μπεπολημένου̣ [ -ca.?- ]
κ̣ρ̣ο̣τ̣ῶ̣νος σ ἀνὰ β̣[ -ca.?- ]
μ̣ή̣κ̣ων[ος] ρ ἀνὰ̣ γ[ -ca.?- ]
15γίνοντ̣α̣ι̣ vac. ? [ -ca.?- ]
εἰς ὃ ἐμ̣πεπολη  ̣  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣ χ̣α̣[λκοῦ (?) -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.