Papyri.info

sign in

cpr.28.7 = HGV CPR 28 7 = Trismegistos 117587DDbDP transcription: cpr.28.7 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ Φιλα̣γρ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[-4]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ̣μέτερα̣ θῆι vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣υ Ἡρακλείδο̣υ̣ ἀδελφοῦ το̣ῦ νῦν [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]θου καὶ ἔσ̣τιν ἐν τῶι αὐτῶι οἴκωι   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣σ̣ης ἔκριν̣ον γράψαι. Χα̣ρίζοιο δ̣ὲ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -1-2- ]  ̣  ̣[- ca.3 -]  ̣[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[-4]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.