Papyri.info

sign in

cpr.28.7 = HGV CPR 28 7 = Trismegistos 117587DDbDP transcription: cpr.28.7 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Φιλα̣γρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[-4]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ̣μέτερα̣ θῆι ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣υ Ἡρακλείδο̣υ̣ ἀδελφοῦ το̣ῦ νῦν [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]θου καὶ ἔσ̣τιν ἐν τῶι αὐτῶι οἴκωι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ̣ης ἔκριν̣ον γράψαι. Χα̣ρίζοιο δ̣ὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[ -1-2- ]  ̣  ̣[- ca.3 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[-4]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.