Papyri.info

sign in

cpr.31.15 = HGV CPR 31 15 = Trismegistos 140874DDbDP transcription: cpr.31.15 [xml]

r

column i
1.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲁⲣⲭ(ⲱⲛ)(*) ⲉⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧϥ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲙ̣ⲟⲥ(*)ⲃⲏⲛ̣ⲏ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ ϩⲁ ⲡ̣ⲉ̣ⲭ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲧⲛ(*) ⲙ̣[ -ca.?- ]
5ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ   ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲏ̣ⲣ̣ⲡ̣ ⲉ̣ϥⲡ̣ⲟ̣ⲥ̣ⲉ̣   ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣[  ̣  ̣]  ̣ ⲉ̣ⲗ̣ⲡⲁⲡⲁ̣ⲗ̣  ̣ⲉ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ⲁⲕ̣[ -ca.?- ]
ⲉⲓ̣[ⲧⲓ ⲛ]ⲁ̣ⲡⲟⲩ ⲁ̣ⲃ̣ⲉ̣[ⲗ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣[ⲓⲧⲓ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣[ⲧⲓ] ϩ̣ⲁ ⲁⲣϣⲓⲛ̣ ⲉ̣ϥ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
15ⲉⲓⲧ̣[ⲓ ⲛ]ⲧ̣ⲓ̣ⲙⲟⲑ(ⲉ) ϩⲁ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
/ [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣ⲧⲓ ϩⲁ ⲧⲃⲧ̣[ -ca.?- ]
ⲉ̣ⲓ̣ⲧⲓ ⲡⲉϩⲏ̣ⲩ vac. ? ⲫⲟⲗ(ⲗⲓⲥ)(*) ⲕ̣
[ⲉ]ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ - ca.14 -[ -ca.?- ]
column iI
20Traces
[ⲉⲓⲧⲓ] ⲛ̣ⲗⲁⲗ̣ⲏⲩ[ -ca.?- ]
vac. ? ⲉⲗⲟ̣ⲛ̣[ -ca.?- ]
[ⲉⲓⲧⲓ] ϩⲁ ⲁⲡ̣ⲟ̣[ -ca.?- ]
[ⲉⲓⲧⲓ] ⲛ̣ⲣ̣ⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡ̣ⲁ̣[ⲛ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ⲁⲍ̣
Traces 3 lines
30[ⲉⲓⲧⲓ ϩ]ⲁ̣ ⲡ̣ⲧ̣ⲏ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲥ̣ⲉ(*) [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⲡ̣ⲉ̣ϫ̣ⲕ̣ⲟ̣ ⲉ̣ⲃⲟⲗ ⲙ[ -ca.?- ] ⲛ̣ⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*)
Traces
[ -ca.?- ]ⲁ̣ϣ̣ⲉ̣ ⲛ̣[ -ca.?- ]ⲱ ⲛ̣ⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*)
[ -ca.?- ]  ̣ⲟⲕⲟⲥ[ -ca.?- ] 35  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲏ̣ⲥ̣
v

column i
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [·] ϛ
[ -ca.?- ] ·   ̣ [·] ⲓϛ𐅷
[ -ca.?- ] ·   ̣ [·]  ̣
40[ -ca.?- ]ⲗ̣ⲉ̣ ·   ̣ [·]   ̣  ̣  ̣
ⲕⲩⲣⲱ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲉ ⲓⲃ·
vac. ? ⲧ̣  ̣ⲍ̣[ -ca.?- ]  ̣
† ⲧⲁⲗϭⲟⲩⲙⲗⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⟦ⲁ⟧
vac. ? γί(νεται) τπα
column iI
45γ̣ί(νεται) ρ  ̣  ̣
Traces 2 lines
48[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ · ⲇⲓⲡ(  )(*)
ⲇⲓⲁ(ⲕⲱⲛ)(*) ⲉⲛⲱⲭ · ϛ 50. ⲕⲩⲣⲁ(*) ⲇⲟⲩⲝⲓⲁ ⲓϛ
ⲧ̣ⲁϩⲟ ⲛ̣ⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ⲉⲣⲟⲥ [ -ca.?- ]
ⲇⲓ̣ⲁ(ⲕⲱⲛ)(*) ⲡⲉⲧⲣ[ⲟ]ⲥ̣ ⲟ̣ⲛ · ⲓ̣ⲁ̣𐅷 · ϥϛ𐅷
ϭⲁⲁⲃⲁⲣ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲉ · ⲓⲁⲅ'
[γ]ί(νεται) δ̣ι̣π(λᾶ) τοϛ𐅷
55⟦γί(νεται)⟧ \δ̣ι̣π(λᾶ)/ ⟦α̣χζ ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ρϥβ̣𐅵γ'ιβ̣'μ̣[η']
αψ̣ϥϛγ' ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*)  ϲ̣γκδ̣'μη'
ἀφ' ὧν̣ κ̣β  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ αψ̣ο̣δ̣γ'

Apparatus


^ r.i.2. i.e. Greek ἄρχων
^ r.i.3. i.e. Greek δημόσιον
^ r.i.4. i.e. Greek χαρτίον
^ r.i.18. i.e. Greek φόλλις
^ r.iI.30. i.e. Greek δημόσιον
^ r.iI.31. i.e. Greek νόμισμα
^ r.iI.33. i.e. Greek νόμισμα
^ v.iI.48. i.e. Greek διπλοῦν
^ v.iI.49. i.e. Greek διάκονος
^ v.iI.49. i.e. Greek κύρα
^ v.iI.51. i.e. Greek νόμισμα
^ v.iI.52. i.e. Greek διάκονος
^ v.iI.55. l. νόμισμα
^ v.iI.56. l. νόμισμα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.