Papyri.info

sign in

cpr.31.16 = HGV CPR 31 16 = Trismegistos 140875DDbDP transcription: cpr.31.16 [xml]

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ⲡ̣ⲉⲧⲣⲟ̣ⲥ̣ ⲡ̣ⲣ̣[ -ca.?- ]
[ⲁ]ⲡⲁ ⲕⲩⲣⲉ ⲫⲟⲓⲃ̣[ⲁⲙⲱⲛ] 𐅵
ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲉ ⲡϣⲏ̣[ⲣⲉ -ca.?- ] 𐅵
ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ̣ ⲍ̣ⲁⲭⲁⲣ̣[ⲓⲁⲥ]   ̣
5ⲡⲇⲓ(*)ⲁⲕⲟ̣ⲛ(*) ⲭⲁⲏⲗ \ⲡⲣⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ/(*) 𐅵
ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲡⲟⲩⲗ  ̣ⲭ(  )[ -ca.?- ]
ⲅⲉⲱⲣⲅⲉ \ⲁⲙⲡⲁⲣ/ ⲡⲉϥϣⲏ 𐅵
ⲟⲩⲉⲛⲟⲃⲉ ⲫⲁⲛ  ̣[  ̣]ⲁ̣ 𐅵
ⲡⲓⲗⲟⲑ(ⲉⲟⲥ)(*) ⲛⲉⲟⲩⲱ̣[ -ca.?- ] 𐅵 ϩⲉ
10ⲧⲓⲙⲟⲑ(ⲉⲟⲥ) ⲡⲕⲁⲗⲁ̣ϩⲙⲁ \ϩ̣ⲉ̣/· 𐅵
ⲑⲉⲟⲇⲱⲣ(ⲟⲥ) ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ϛ'
ⲉⲓⲥⲓⲧⲣⲉ (*) ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϛ'
ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲙⲁⲓⲣⲏⲥ 𐅵
ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇ'
15ⲉⲣⲙⲓⲁⲥ ⲡⲙⲁⲛϭⲁ/ⲙⲟⲩⲗ\ 𐅵
ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇ'
column ii
[ -ca.?- ]ⲁ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ⲣ̣ⲗ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲗ̣ⲓ̣ϩ̣[ -ca.?- ]
20ⲫⲟⲓⲃⲁ̣ⲙⲱ̣[ⲛ -ca.?- ]
ⲡⲓⲗ̣ⲟ̣ⲑ(ⲉⲟⲥ)(*) ⲡⲉϥϣⲏ̣[ⲣⲉ -ca.?- ]
ⲅⲉⲱⲣⲅⲉ ⲡ̣ⲉ̣[ϥϣⲏⲣⲉ -ca.?- ]
ϣⲉⲛⲟⲩⲧ[ⲉ -ca.?- ]
ⲡⲁⲣⲟⲩϣ ⲡ[ -ca.?- ]
25ⲡⲁⲕⲓⲙ ⲡⲕ̣[ -ca.?- ]
ⲛⲁ ⲡⲁⲗⲕⲉⲉ̣[ϣ -ca.?- ]
ⲡⲉϩⲏⲩ ⲁ[ -ca.?- ]
ⲡⲉϩⲏⲩ ⲡⲕⲟ̣ⲙⲁⲣ[ⲓⲧⲏⲥ](*) [ -ca.?- ]
ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲉ ⲡⲓⲟⲛ̣[ -ca.?- ]
30ⲭⲁⲏⲗ ⲡ[ -ca.?- ] 31 ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣ[ⲉ -ca.?- ]
ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲡϭ̣[ -ca.?- ]
ⲭⲁⲏⲗ ⲡ̣ϯ̣[ -ca.?- ] 34 ⲙⲏⲛⲁ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ i.5. i.e. Greek διάκονος : ⲡⲇⲓ̈ⲁⲕⲟ̣ⲛ papyrus
^ i.5. A. Delattre (via PN) : \ⲡⲣⲉϥⲣ ⲟ̣ϩ̣ⲥ/ prev. ed.
^ i.9. l. ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ
^ i.12. A. Delattre (via PN) : ϩ̣ⲁⲧⲣⲉ prev. ed.
^ ii.21. l. ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ
^ ii.28. i.e. Greek κωμαρίτης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.