Papyri.info

sign in

cpr.4.102 = HGV CPR 4 102 = Trismegistos 82231DDbDP transcription: cpr.4.102 [xml]

r

† ⲁ̣ⲛ[ⲟ]ⲕ   ̣  ̣  ̣  ̣ ⲫ̣ⲁⲙⲕⲏⲗⲉ̣ [ⲡ]ϣ̣ⲉ ⲛ[ⲡϭ]ⲱⲗ ⲡⲣⲱⲙ ⲡ̣ⲟⲁ  ̣  ̣ϣⲏ̣ⲃ  ̣ⲥ̣ ϩⲣ̣ⲩ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Tracesϫ̣[ⲟ]ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲉⲅⲁⲗⲟⲡⲣⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*)   ̣ⲕⲩ̣  ̣ⲣ̣ⲁ(*) Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ⲛ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲁ̣ⲣ  ̣  ̣ ⲧⲓⲉⲅⲅ̣ⲩ̣ⲏ̣(*)   ̣  ̣  ̣ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲁⲛⲧ̣ⲓ̣ⲫⲱⲛⲉⲓ(*) ⲛⲙ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲓ̣ϩ̣ⲁⲙ̣ (*)
ⲧϣⲉ̣[ⲉⲣⲉ ⲛ]ⲗⲉ[  ̣]  ̣  ̣  ̣ ⲡⲥⲩⲙⲁ[ⲭ]ⲟ[ⲥ](*)   ̣  ̣ ⲧ̣ⲉ̣[ⲥ]ϩⲓⲙⲉ̣ ⲛ̣ⲁ̣ⲡ̣ⲁⲧⲏⲣ ⲡϣⲉ ⲛϩⲁⲧⲣⲉ ⲛⲉⲣⲅ̣ⲁⲧ̣ⲏ̣[ⲥ](*) vestig(*)-
5ⲃⲓⲧϥ ⲉ̣[ⲃ]ⲁⲃⲉ̣ⲗⲱⲛ ⲛ̣  ̣  ̣ⲁ̣ⲗ̣  ̣  ̣  ̣ⲭ[  ̣  ̣]ⲁⲕ ϩ[ⲱ]ⲥ̣ⲧⲉ(*) ⲛⲁⲩ ⲛⲓ(*)ⲙ ⲉⲣⲉ ⲧⲉ[ⲧⲛ]ⲉⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̣[ⲁϣⲓⲛ]ⲉ
[ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲟ]ⲟⲧ ϯⲟ ⲛϩⲉⲧⲟⲓⲙⲱⲥ(*) ⲧⲁⲉⲛⲧⲥ ⲁⲧⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲁⲧ[ⲥ]ⲧ̣ⲁⲩⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲧϩ̣ⲟⲟⲩ ⲛϣ̣ⲁ̣ ⲧ̣ⲁ̣[ⲡⲁⲣⲁ]ⲇⲓⲇⲟ̣ⲩ(*)
ⲙⲙⲟⲥ ⲉ̣ⲫ̣[ⲩ]ⲗ̣ⲁ̣ⲕ̣ⲏ(*) ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲁⲓ(*) ⲁⲧⲗⲁⲁⲩ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲓⲁ(*) ϩⲓ ϩⲩⲡⲉⲣ[ⲑⲉ]ⲥⲓⲥ(*) ⲉⲓⲕ̣[ⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ](*)
ⲙ̣ [ⲧ]ⲁ̣ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲓ(*) ⲇⲉ(*) ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ̣ ⲧⲟⲟⲧ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ⲛ]ⲁⲧ̣ [ⲗⲟⲅⲟⲥ](*) [ⲛ]ⲁⲧ[ⲥ]ⲧⲁⲩⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁ̣ⲧϩⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲧ̣ⲁ̣ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ(*) ⲙⲟⲥ ⲉⲫⲩⲗⲁⲕⲏ(*) ⲛ̣ⲓⲙ ⲉⲧ[ⲉⲧⲛⲁⲕⲉ-]
10[ⲗⲉⲩⲉ](*) [ⲛⲁⲓ] ⲛ̣ⲁⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛ̣ⲁ̣ⲙⲫⲓⲃⲟⲗⲉⲓⲁ(*) ⲧⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ(*) ⲧⲁⲧⲓ ⲃⲧ̣ⲟ̣ⲟⲩ ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲉⲩⲥ̣ⲧ[ⲁⲑⲙ]ⲟ(ⲛ)(*)
[- ca.4 --5](*) [ⲡ]ⲣ̣[ⲟⲥ]ⲱⲡⲟⲛ(*) ⲉⲣⲉ ϩⲱϥ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑ̣ⲁⲓ(*) ⲛⲏⲧ ⲉⲩ̣ⲱⲣϫ [ⲛⲧ]ⲉⲧⲛⲉ̣[ⲙⲛⲧϫⲟⲉ-]
[ⲓⲥ ⲟⲩ]ⲛ̣(*) ⲁⲓ(*)ⲥⲙ ⲧⲉⲓⲉⲅⲅⲩⲏ(*) [ⲛⲏ]ⲧ̣ ⲁ̣ⲩⲱ [ⲁ]ⲓ(*)ⲧⲓ ⲛⲁⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ(*) ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲓ(*)ⲡⲁⲣⲁⲕ̣[ⲁ]ⲗ̣ⲉ̣ⲓ̣(*)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩](*) [ⲙ]ⲙⲟⲓ(*)
ⲁⲓ̣ⲥ̣[ϩⲁⲓ] ϩⲁⲣⲟϥ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15(hand 2) ⲧⲁⲩⲣⲓ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲩ̣ ⲧⲓⲟ ⲛⲙ[ⲛⲧⲣ]ⲉ ⲉⲧⲓⲉⲛⲅⲏⲁ(*) ⲛⲧⲁⲓ(*)ⲥ̣ⲟ̣[ⲧⲙⲉⲥ](*)
(hand 3) Traces ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
v
ⲧⲉⲅⲅ[ⲩ]ⲏ̣(*) vestig

Apparatus


^ r.2. i.e. Greek μεγαλοπρεπέστατος
^ r.2. or ⲕⲩ̣ⲣ̣ⲓ(ⲟⲥ) (l. κύριος)
^ r.3. i.e. Greek ἐγγύη
^ r.3. i.e. Greek ἀντιφωνεῖν
^ r.3. or [⁦ -ca.?- ⁩]
^ r.4. i.e. Greek σύμμαχος
^ r.4. i.e. Greek ἐργάτης
^ r.4. or ⲛⲧⲁⲩ
^ r.5. i.e. Greek ὥστε
^ r.5. ⲛⲓ̈ⲙ papyrus
^ r.6. i.e. Greek ἑτοῖμος
^ r.6. i.e. Greek λόγος
^ r.6. i.e. Greek σταυρός
^ r.6. i.e. Greek παραδιδόναι
^ r.7. i.e. Greek φυλακή
^ r.7. i.e. Greek κελεύειν
^ r.7. ⲛⲁⲓ̈ papyrus
^ r.7. i.e. Greek δικαιολογία
^ r.7. i.e. Greek ὑπέρθεσις
^ r.7. i.e. Greek κινδυνεύειν
^ r.8. i.e. Greek ὑπόστασις
^ r.8. i.e. Greek εἰ
^ r.8. i.e. Greek δέ
^ r.9. i.e. Greek λόγος
^ r.9. i.e. Greek σταυρός
^ r.9. i.e. Greek παραδιδόναι
^ r.9. i.e. Greek φυλακή
^ r.9-10. i.e. Greek κελεύειν
^ r.10. i.e. Greek ἀμφιβολία
^ r.10. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.10. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ r.10. i.e. Greek εὔσταθμος
^ r.11. or [ϩⲁ ⲡⲉⲥ]
^ r.11. i.e. Greek πρόσωπον
^ r.11. i.e. Greek ὑποκεῖσθαι
^ r.12. i.e. Greek οὖν
^ r.12. ⲁⲓ̈ⲥⲙⲛ papyrus
^ r.12. i.e. Greek ἐγγύη
^ r.12. [ⲁ]ⲓ̈ⲧⲓ papyrus
^ r.12. i.e. Greek σταυρός
^ r.12. ⲁⲓ̈ papyrus
^ r.12. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ r.13. or [ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ] (l. αἰτεῖν)
^ r.13. [ⲙ]ⲙⲟⲓ̈ papyrus
^ r.15. i.e. Greek ἐγγύη
^ r.15. ⲛⲧⲁⲓ̈ papyrus
^ r.15. or ⲥ̣ⲱ̣[ⲧⲙ]
^ v.17. i.e. Greek ἐγγύη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.