Papyri.info

sign in

cpr.4.156 = HGV CPR 4 156 = Trismegistos 82285DDbDP transcription: cpr.4.156 [xml]

† ϩ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ(*) ⲡⲉ ⲡⲥⲩ-
ⲙⲫⲟⲛⲟⲛ(*) ⲧⲁϥϣ[ⲱ]ⲡⲉ ϩ ⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ
ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲇ̣ⲉⲱⲛ   ̣  ̣[  ̣] ⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ
ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲉⲛⲟⲃ[ⲉⲣ] ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲧⲏⲣ
5ϩⲱⲥⲧⲉ(*) ⲧⲟⲕ(*) ⲟⲩⲉⲛ[ⲟ]ⲃⲉⲣ ⲧⲁⲣⲉⲕⲉⲣ ϩⲱϥ
ⲛⲁⲓ(*) ϫⲓⲛⲉ ⲡⲟⲟⲩ [ⲉ]ⲧⲉ ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲧⲏ ⲡⲉ ⲑⲟⲟⲩⲑ̣
ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲧⲓⲣⲟⲙⲡⲉ̣ ⲧⲁⲓ(*) ⲧⲣⲉⲥⲕⲁⲓⲇⲉⲕ(ⲁ)ⲧ(ⲏⲥ)(*) ⲓⲛⲇ(ⲓⲕⲧⲓⲟⲛⲟⲥ)(*)
ⲛ̣ⲅ̣ⲉⲣ ϩⲱϥ ⲛⲁⲓ(*) ⲉ̣[ⲛⲁⲧⲉ]ϥ̣ⲛ̣ⲟⲟⲩⲉ ⲙ̣ ⲡⲁ  ̣(*)
  ̣  ̣  ̣  ̣ⲉ̣ⲙⲟⲟ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ⲛⲁⲕ ⲁ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲉⲡⲉⲛⲉ  ̣[  ̣  ̣]ⲕ̣ⲟⲩⲓ(*) ⲧⲉϥⲛ̣ⲟⲟⲩⲉ
[  ̣]ⲛ̣  ̣ϣⲙ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ⲟ̣ⲟⲩ ⲛⲟⲩϫϩ̣
[  ̣]  ̣ⲟⲥⲉ  ̣[- ca.7 -]ⲓⲙ ⲉⲡ̣ⲙⲟⲟⲩ
ⲥ̣ⲱ̣(*) ⲁϥϫⲟ[- ca.7 -]ⲙⲁⲕ  ̣[  ̣  ̣]ⲅ̣ⲓ̣ⲣⲟ(  )  ̣
ⲁϥϣⲧⲁ(*)  ̣[- ca.7 -]  ̣ⲁⲕ ϩ̣ⲙ̣[  ̣]  ̣  ̣ ⲧⲉϥ-
15ⲛ̣ⲟ̣ⲟⲩⲉ(*) [- ca.10 -] ⲛⲉϩⲣⲏⲩⲉ -
[ⲧ]ⲉⲡⲣⲱ ⲁⲩⲱ [- ca.11 -]  ̣ⲟⲛϩⲧ̣ⲁ̣ⲓ
ⲁⲓ(*) ⲉⲣⲟⲓ(*)   ̣[- ca.11 -]ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟ-
ⲛⲉⲓ(*) ⲛⲁⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] ⲁⲩⲱ ⲧ[ -2-3- ]
ⲡ̣ⲉⲥⲟⲩⲟ ⲙ ⲛⲉ̣ⲓ̣[ -ca.?- ⲁⲛⲟⲕ]
20[ⲅⲉ]ⲇ̣ⲉⲱⲛ ⲧⲁⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲣ̣ⲁ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ϫⲟⲩⲱⲧ̣ ⲉⲣⲥ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ⲕⲁⲓⲟⲛ(*)   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲁⲧ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ⲁ̣  ̣ ⲛⲁⲕ ⲡϫⲱ[ -ca.?- ]
25  ̣  ̣(*) ⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ⲁⲧⲛⲟⲩⲧ̣  ̣[ -ca.?- ] \  ̣  ̣ⲁⲛⲟⲕ/ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.6 -]ⲥⲛⲟ  ̣[ -ca.?- ]
Traces 3 lines
31-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ⲡⲁⲓ̈ papyrus
^ 1-2. i.e. Greek σύμφωνον
^ 5. i.e. Greek ὥστε
^ 5. l. ⲛⲧⲟⲕ
^ 6. ⲛⲁⲓ̈ papyrus
^ 7. ⲧⲁⲓ̈ papyrus
^ 7. i.e. Greek τρεισκαιδέκατος
^ 7. i.e. Greek ἰνδικτίων
^ 8. ⲛⲁⲓ̈ papyrus
^ 8. or ⲡⲁ  ̣[ -ca.?- ]
^ 10. ⲓ̈ papyrus
^ 13. or [ -ca.?- ]ⲥ̣ⲱ̣
^ 14. or [ -ca.?- ]ⲁϥϣⲧⲁ
^ 15. or   ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲟⲩⲉ
^ 17. or [  ̣]ⲁⲓ
^ 17. ⲉⲣⲟⲓ̈ papyrus
^ 17-18. i.e. Greek καταφρονεῖν
^ 21. or ⲉⲣⲟ̣  ̣[ -ca.?- ]
^ 22. i.e. Greek ἀναγκαῖος (or δίκαιος)(*)
^ 25. or [  ̣]  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.