Papyri.info

sign in

cpr.4.173 = HGV CPR 4 173 = Trismegistos 82302DDbDP transcription: cpr.4.173 [xml]


† ϩⲉ ⲡⲗⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲓ ⲁⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ ⲙ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓ ⲥⲓ  ̣ⲛ̣(*) ⲙⲛ ⲙⲏⲛⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ
ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲓ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲓ [ⲙⲛ] ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛ(*) ⲙⲁⲣⲕⲟ(ⲥ)
[  ̣]ⲉⲡϣ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ⲉⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲁⲡ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲥⲁⲙⲟⲩ̣ⲛ̣
5ϩⲙ ⲡⲧⲁϣ ϩⲛⲏⲥ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲛⲥϩⲉⲓ
ⲛⲕⲩⲣ[  ̣]  ̣  ̣  ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲏ̣(*) ⲩ(ⲓ)ⲟ(ⲥ)(*) ⲏⲗⲓⲁ ⲡⲁ ⲡ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲥ̣(*) ϩⲛⲏⲥ
ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ(*) ⲁⲛⲡ̣ⲓ[ⲑ]ⲓ(*) ⲙⲉⲛⲏⲕ ⲁⲛⲧⲓ ⲛⲏⲕ
ⲛⲁⲡⲁ ⲓ̣[ⲟ]ⲩ̣ⲗⲓ̣ ⲁ[  ̣]ⲁ̣[  ̣]ⲁⲙ ⲡⲁ ⲡⲉⲛⲧⲓⲙⲓ
⁦ vac. ? ⁩ ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲓ ⲛϩⲁⲁⲟⲩ
10ⲛ[ϥ]ⲉⲗ ϩⲱϥ ϩⲁⲗⲁⲕ ⲛⲉⲛϣ ⲙⲉϩⲓ ⲙⲁⲕ
ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲗⲁϥ [  ̣]  ̣πα[  ̣]  ̣  ̣  ̣ι ιγ ἰ(ν)δ(ικτίονος)

Apparatus


^ 2. or ⲥⲓⲱⲛ̣
^ 3. i.e. Greek διάκονος
^ 5. i.e. Greek πόλις
^ 5. i.e. Greek νομός
^ 6. or ⲛⲕⲩⲣ[ⲓ] (l. κύριος) ⲇ̣ⲁ̣ⲙ̣ⲓ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲏ̣
^ 6. i.e. Greek υἱός
^ 6. i.e. Greek πόλις
^ 7. i.e. Greek ἐπειδή
^ 7. i.e. Greek πείθειν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.