Papyri.info

sign in

cpr.4.208 = HGV CPR 4 208 = Trismegistos 82337DDbDP transcription: cpr.4.208 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 [⁦ -ca.?- ⁩] ⲉⲃⲟⲧ ⲡⲁⲱⲛ̣[ⲉ ⲧ]ⲉ̣ⲓⲣⲟⲙ̣ⲡ̣ⲉ̣ ⲧⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲉⲕ  ̣  ̣(*) ⲉⲛ̣ⲟ̣ⲟ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ⲉⲛⲉⲅⲉ(*) ⲛⲁⲕ ϣⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲓ[  ̣  ̣] ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲡ̣ⲛ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ⲉⲡⲟ[  ̣  ̣  ̣]ⲉ  ̣ⲉⲧ  ̣  ̣ [ⲉⲡⲉ]ⲕⲱⲣϫ ⲟⲩ(*) ⲁ̣ⲓⲥⲙ ⲧⲓϩⲟⲙ-
ⲟⲗⲟⲅⲓⲁ(*) ⲛⲁⲕ ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲡⲉⲩϫⲁⲓ
5ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡ̣ⲉⲧϣⲉⲡ ⲥϩⲁⲓ(*) ⲧⲓ-
ⲥⲧ(ⲟⲓ)ⲭ(ⲉⲓ)(*) ϩⲓⲧ ⲛⲁⲥⲧ(ⲁⲩ)ⲣ(ⲟⲥ)(*) \ⲥⲩⲙ(ⲉⲓⲟⲛ)/(*) /ⲓⲱ(ϩⲁⲛⲛⲏⲥ)\ † † † ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱ(ϩⲁⲛⲏⲥ) ⲧⲓⲥⲧ(ⲟⲓ)ⲭ(ⲉⲓ)(*) † ⲁⲛⲟⲕ ⲗⲉ̣ⲩ̣(*) ⲡϣⲉ ⲛⲅⲉ-
ⲱⲣⲅⲓ ⲧⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ † ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓ ⲡⲁⲡⲉ ⲧⲓⲟ ⲛⲙⲛⲧⲣⲉ † ⲁⲛⲟⲕ
ⲁⲡⲁⲧⲏ ⲡⲉⲓⲉⲗ(ⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*) ⲧⲁⲃⲡⲁ[ⲣ]ⲁⲕ[ⲁⲗ]ⲉⲓ(*) ⲙ[ⲙⲟⲓ] ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣ̣ⲟ̣-
ⲃ ϫⲉ ⲛⲃⲛⲟ(*) ⲁⲛ ⲧⲓⲟ ⲙ̣ⲛ̣ⲧⲣⲉ †

Apparatus


^ 1. i.e. Greek πεντεκαιδέκατος
^ 2. i.e. Greek ἐνάγειν
^ 2. i.e. Greek οὐδέ
^ 3. i.e. Greek οὖν
^ 3-4. i.e. Greek ὁμολογία
^ 4. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ 5. i.e. Greek ἐξουσία
^ 5. ⲥϩⲁⲓ̈ papyrus
^ 6. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 6. i.e. Greek σταυρός
^ 6. i.e. Greek σημεῖον
^ 6. corr. ex
^ 8. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 8. i.e. Greek διάκονος
^ 8. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 9. i.e. Greek νοεῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.