Papyri.info

sign in

cpr.4.84 = HGV CPR 4 84 = Trismegistos 82213DDbDP transcription: cpr.4.84 [xml]

† ϩⲙ ⲡⲗⲉⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲓ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣ[ⲟⲥ] ⲡϣⲏ̣ ⲛⲓⲁⲕⲟⲃ ⲙⲉ ⲙ̣ⲱⲓⲥⲩⲥ ⲡϣⲏ̣ ⲛ̣ϣⲛⲟⲩ̣ⲃⲓ ⲛⲁ̣ ⲕⲁ̣ⲗ̣ⲁ̣ϩⲁ ϩ̣ⲙ ⲡ̣ⲧⲁ̣ϣ̣ ϩⲛ̣ⲏ̣ⲥ̣
[ⲉⲛⲥ]ϩⲉ[ⲓ]   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ϩ̣ⲙ̣ⲉⲃ ⲡⲛⲉ ⲁⲃⲇⲉⲗⲗⲁ ⲡⲁ ⲧⲡⲱⲗⲓⲥ(*) ϩⲛ[ⲏ]ⲥ ϫⲉ ϩⲉ ⲧⲉⲛⲭⲣⲓⲁ(*) ⲁ̣[ⲛ]ϫⲓ ⲧⲁⲁⲕ ⲛ̣(ⲟⲙⲓⲥⲙⲁⲧⲁ)(*) ⲡⲉⲛⲧⲉ(*)
[- ca.10 - ⲡ]ⲉⲧⲣⲟ[ⲥ ⲙ]ⲉ̣ⲛ(*) ⲥⲛⲟⲩⲧⲓ ⲛϩⲱⲗⲱⲕⲱⲧⲥⲓ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲉϫⲩ ⲃⲣⲉⲉⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉ̣ⲗ̣ⲧ[ⲁ]ⲃ(*) ⲉ[ⲧ]ϩⲱⲗⲱⲕ[ⲱⲧⲥⲓ](*)
- ca.6 - ⲉⲗⲧⲁⲃ(*) ⲃⲣⲉⲉⲓ ⲛⲉ ⲙⲱⲓⲥⲩⲥ ⲙⲉⲛ(*) ϣⲁⲙⲧⲓ ⲛϩⲱⲗⲱⲕⲱⲧⲥⲓ(*) ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲉⲛ(*) ⲉϫⲩ ⲃⲣⲉⲉⲓ ⲡⲣ[ⲟⲥ](*)   ̣  ̣ ⲛ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲧⲁⲃ(*) ⲃⲣⲉ̣ⲉ[ⲓ]
5ⲉⲧϩⲱⲗⲱⲕⲱⲧⲥⲓ(*) ⲥⲛⲟⲩⲧⲓ ⲙⲉⲛ(*) ⲉϫⲩ ⲥⲟⲩⲁ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲗⲧⲁⲃ(*) ⲉⲧϩⲱⲗⲱⲕⲱⲧⲥⲓ(*) ⲉⲧⲉ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ[ⲉⲗ]ⲧⲁⲃ(*) ⲛⲉ
ⲛⲉ̣ⲓ̣ ⲟ̣ⲩⲛ̣(*) ⲧⲉⲛⲉ ⲛϩⲉⲇⲩⲙⲟⲥ(*) ϩⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲓ ϣⲁⲛⲡⲱϩ ⲉⲡⲕⲉⲣⲱⲥ(*) ⲧⲗⲁϭⲛⲁⲟⲩ ϩⲉ ⲧⲉⲓⲗⲁⲙⲡⲓ ⲧⲉⲓ̣
[  ̣]  ̣ⲗ̣ⲉⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲱⲥ(*) ⲡⲉⲙⲧⲏⲥ(*) ⲓⲛⲇ(ⲓⲕⲧⲓ)ⲟ(ⲛⲟⲥ)(*) ⲧⲉⲛⲙⲉϩⲕ ⲉⲗⲁⲟⲩ ⲛⲁⲧⲗⲁⲟⲩ ⲛⲁⲙⲫⲓⲃⲟⲗⲓⲁ(*) ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲓⲙⲏⲛ
ⲡⲗⲉⲙ̣ⲡⲱϣⲉⲛ̣ ⲡϣⲏ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲁ ⲕⲁⲗⲁϩⲁ ⲧⲉⲃϩⲩ(*) ⲉⲓϣⲧⲱⲣⲓ ⲙⲁⲟⲩ ⲧⲟⲩⲙⲉϩⲕ ⲉⲗⲁⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲱⲡⲓ
ⲡⲟⲩⲙⲉϩⲕ ⲉⲗⲁⲟⲩ ⲉⲓⲓⲉⲙⲉϩⲕ ⲉⲗⲁⲟⲩ ϩⲉ ⲡⲉⲧϥⲉⲓ ⲉⲛⲱⲗⲉⲕ ⲡⲛⲟⲩⲧⲓ ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲙⲉ ⲡⲟⲩϫⲉⲉⲓ̣
10ⲛⲉⲣ̣ⲱ̣ⲟ̣ⲩ̣ ⲉ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲣ̣ⲭ̣ⲉ̣ⲓ̣(*) ⲉ̣ϫ̣ⲟ̣ⲛ̣ μ(ηνὶ) Φαμ(ενω)θ κε ἰνδ(ικτί)ο(νος) δ (hand 2) † ⲁⲛⲁⲕ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲉ ⲧⲓⲉ ⲙⲉⲧⲣⲩ (hand 3) † ⲁⲛⲁⲕ ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ
ⲡ̣ϣⲏⲗⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲥⲉⲩⲏⲣⲉ ⲧⲓⲁⲓ ⲙ̣ⲉⲧⲣⲏ †
(hand 1) † ἐγρ̣(άφη) - ca.15 - Αιουμτ̣ε̣  ̣ μαρτυρῶ

Apparatus


^ 2. i.e. Greek πόλις
^ 2. i.e. Greek χρεία
^ 2. i.e. Greek νόμισμα
^ 2. i.e. Greek πέντε
^ 3. i.e. Greek μέν
^ 3. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 3. i.e. Greek πρός
^ 3. i.e. Greek ἀρτάβη
^ 4. i.e. Greek ἀρτάβη
^ 4. i.e. Greek μέν
^ 4. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 4. i.e. Greek πρός
^ 5. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 5. i.e. Greek μέν
^ 5. i.e. Greek πρός
^ 5. i.e. Greek ἀρτάβη
^ 6. i.e. Greek οὖν
^ 6. i.e. Greek ἑτοῖμος
^ 6. i.e. Greek καιρός
^ 7. i.e. Greek καρπός
^ 7. i.e. Greek πέμπτης
^ 7. i.e. Greek ἰνδικτίων
^ 7. i.e. Greek ἀμφιβολία
^ 8. l. ⲛⲧⲉϥϩⲉ
^ 9. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ 10. i.e. Greek ἄρχειν
^ 11. i.e. Greek μακάριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.