Papyri.info

sign in

cpr.5.4r = HGV CPR 5 4 R = Trismegistos 16026DDbDP transcription: cpr.5.4r [xml]

AD237-38 ?

r,1
[ -ca.?- ]ψ̣εν̣ ἡ̣μῖν τ̣ινα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]δ̣ιου γενο-
[ -ca.?- ]ν. ἅ(*)περ ἀναγει-
[ -ca.?- ] vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣ἐξ ἀξ[ι]ώσεω[  ̣]
[ -ca.?- ]ωνπε̣[  ̣]
[ -ca.?- ]γεινω[  ̣]
vac. ?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
ἐξο̣δια[  ̣  ̣] τὴν τιμὴν ἐν (δραχμαῖς)   ̣ [  ̣  ̣  ̣ ἵ]να εἰδῆ-
τε ἀναφέρω ὑμῖν.
10ὁ β[α]σιλικὸς διαδεχόμε̣[ν]ο̣ς τὴν στρατηγίαν ἐπ[έ-]
στειλεν ἡμε̣ῖ̣ν(*) [τιν]α̣, ὑποτεταγμένων τ[ῶν]
γραφέντων α̣ὐ̣[τ]ῷ̣ ὑπὸ τοῦ κρατίστου πρ[ὸς]
τῷ ἰδίῳ λόγῳ Γ[εμ]ινίου Οὐαλεριανοῦ πε[ρὶ]
κήνσου Εὐδαίμ[ο]νος γενομένο̣υ βουλε̣[υ-]
15τοῦ. ἅ(*)περ ἀνα[γει]ν̣[ώ]σ̣κεται ὑμῖν. τί οὖ̣[ν]
δοκεῖ; vac. ?
[ -ca.?- ]ἐπέστειλε   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ἐξ ἀξιώσεω̣[ς]
[  ̣  ̣]λ̣βανου  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣χ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]γεινω [- ca.15 -]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,3
20π̣ρότερον ευδ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] βουλευτ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ο̣υν  ̣  ̣ν̣υ  ̣[ -ca.?- ]
ὁμοίως περὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
μης  ̣[  ̣  ̣  ̣] vac. ? τιο  ̣[ -ca.?- ]
25ὁμ[οίως] περὶ [  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣ο̣υ.[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]υ γ̣υμνας [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε̣μ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r,1.3. ἁπερ papyrus
^ r,2.11. l. ἡμῖν
^ r,2.15. ἁπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.