Papyri.info

sign in

cpr.5.4v = HGV CPR 5 4 V = Trismegistos 16027DDbDP transcription: cpr.5.4v [xml]

AD237-38 ?

v
20[  ̣  ̣  ̣]ν ἐπὶ κακίαι̣ς̣ διαβόητον. οὐ λέγω ὅτι οὐκ ἐφρόντισεν συλλαβεῖν ο  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ρ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]υ καὶ καθʼ(*) αὐτό βα  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν ἔνκλημα, ἀλλὰ κ[αὶ] συλλημφθὲν ἀφῆκεν̣. ἀπο-
λογίας ο[ὖν ἀ]νάγ̣κη\ν/ ἑα[υ]τῷ ἐπέ̣[θ]η̣κεν ἔξωθεν ὤν. ὁ̣ [δὲ ε]ἰ̣ρ̣ήναρχος κωλ̣[ύ]ε̣ιν ὀφείλων
οὐκ ἐκ[ώ]λ̣υσεν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣εθηκ[  ̣  ̣] ἔλαβες τριάκοντα [ἡ]μέρας εἰς τὸ παρα[σ]τῆσαι τὸ προ
  ̣  ̣[- ca.15 -]μ̣ιναυ̣τα̣ [  ̣  ̣] καὶ οὔπω παρέσ[τ]η[σ]ας αὐτό. ἀπεκρίνατο οὐδέπω
25ς̣[- ca.20 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ροθεσμίαν.   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἔπαρχος Αἰγ[ύπτο]υ̣ αὐτῷ εἶ[(πεν(?))]
[- ca.30 -]  ̣ ρηνη̣υ̣π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β̣ουλωσπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
[- ca.30 -]  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣ι̣ωνειρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ v.20. οὐκ’ papyrus
^ v.21. l. κατʼ
^ v.22. [ἀ]νάγ̣’κη\ν/ papyrus
^ v.23. οὐκ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.