Papyri.info

sign in

cpr.6.13 = HGV CPR 6 13 = Trismegistos 15777DDbDP transcription: cpr.6.13 [xml]

AD300/1 Hermopolite

π̣[(αρὰ)] Α̣[ἰ]λ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ὀ̣λ̣υ̣μ̣π̣ι̣ο̣δ̣[ώρου]
ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ο̣ῦ̣ ἀ̣π̣ο̣λ̣υ̣θ̣έ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ τ̣ῆ̣[ς πατρι-]
κῆς̣ ἐ̣ξ̣ουσί̣α̣ς διʼ ἐμοῦ τ̣[οῦ πατρὸς]
Ὑπε̣ρ̣εχίου. vac. ?
5[Ἀπολλωνίῳ παρ]α̣λ̣η̣μ̣τ̣ῇ̣ Π̣έ̣σ̣λ̣α̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣το  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]π̣ό̣λεως [ὑ]π̣ὲρ τ̣ι̣μ̣[ῆς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ω̣θ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] [](ἔτους(?)) ιζ καὶ ιϛ [καὶ θ]
10[ -ca.?- ]  ̣τ̣ο̣  ̣κρααλλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] [](ἀρτάβας) ε̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
Traces 2 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.