Papyri.info

sign in

cpr.6.14 = HGV CPR 6 14 = Trismegistos 15778DDbDP transcription: cpr.6.14 [xml]

AD300/1 Hermopolite

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣(αρὰ) Α̣ἰ̣λιανοῦ καὶ Ὀλυμπιοδώρου
[ἀ]δελ̣φο̣ῦ̣ ἀ̣πολυθ̣έντων τῆς πατρι-
[κ]ῆς ἐξο̣υ̣σ̣ί̣α̣ς διʼ ἐμοῦ τοῦ πατρὸς
5[Ὑ]π̣ερ̣ε̣χίου. vac. ?
[Ἀπολ]λωνίῳ πα̣ρ̣αλημ[πτῇ Πέσλα. δὸ]ς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τίωνι φροντιστῇ [- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣ ἀ]πὸ Μεχεὶρ ἕως το[ῦ - ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ αὐτοῦ [ο]ἴνου κερ̣[(άμια)][ δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[γ(ίνεται) το]ῦ ἐπιστάλμ(ατος) οἴ(νου) κε̣ρ̣[(άμια)   ̣ ἐκ (δραχμῶν)   ̣]
(hand 2) ἐ̣σ̣ημ(ειωσάμην) οἴ(νου) κ̣ε̣ράμ̣ια δ̣[ -ca.?- ]
τιμῆ̣ς̣ ἐ̣κ̣ δραχμ̣(ῶν)[ -ca.?- ]
(hand 1) (ἔτους) ιζ καὶ ιϛ κα[ὶ θ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.