Papyri.info

sign in

cpr.6.73 = HGV CPR 6 73 = Trismegistos 15795 = cpr.1.59DDbDP transcription: cpr.6.73 [xml]

AD 222-35 Herakleopolite
[Reprinted from: cpr.1.59] CPR1,59‡7`87‡7`106‡7`129‡7`205

[ἔτους - ca.11 - Αὐτοκράτορος Κ]α̣ίσαρος Μάρκου Αὐρηλίο[υ Σεουήρου]
[Ἀλεξάνδρου Εὐσε]β̣ο̣ῦς̣ [Εὐτυχοῦς] Σεβαστοῦ ἐφʼ ἱερέω̣ν τ̣[ῶν ὄντων]
ἐ̣ν̣ [Ἀλεξα]ν̣δ̣ρ̣ε̣ίᾳ̣ καὶ τ̣[ῶν ἄ]λ̣λ̣ω̣ν τῶν γραφομένων κοι̣ν̣[ῶν μη-]
νὸς Γερμανικίου Παχὼν τ̣[ρ]ίτ̣η̣ι̣ διʼ ἐπιτηρητῶν ἀγορα[νομίας Ἀγή-]
5ματος τοῦ ὑπὲρ Μέμ̣φ̣ιν Ἡρακλεοπο̣λ̣έ̣του(*). ὁμολογοῦσι Αὐ[ρηλίαι Ἀνο-]
[γ]εῖρις ὡς ἐτῶν ε[ἴκοσι] μελίχρους καὶ Νεμεσοῦς ὡς ἐτ̣[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μελίχρους ἀμφό[τερα]ι̣ Νε̣μεσίωνος μητρὸς Σουήριος ἀ[πὸ κώμης]
Τέκμει μετὰ κυρ̣[ίω]ν̣ τῶν δοθέντ̣[ων] α̣ὐτ̣ῶν κατʼ αἰτή̣[σεις διὰ τοῦ]
ἐ̣νάρ̣χου ἐξηγητ̣[οῦ] τ̣ὰς καὶ συνκα̣[ταχω]ρ̣ιζομένας ἐν [τῷ ἀρχείῳ]
10τῆς μὲν Ἀνογείριος Α[ὐ]ρηλίου Τυράννου Διοσκουρί̣δου το̣[ῦ καὶ Πα-]
θωτάτου Ἀντινοέως̣ ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα ἀσήμ̣ου τῆ[ς δὲ Νεμε-]
σοῦτ̣ος Τίτος(*) Οὐέτ’τιος(*) [Ἡρ]ακλειδης(*) Ἡρακλείδου καὶ ὡς χ[ρηματίζει]
ὡς ἐτ̣ῶν τριάκοντα δ[ύο] π̣επρακέναι καὶ παρακεχωρη[κέναι Αὐρη-]
λίῳ Ἥρωνι τῷ καὶ Ἡρα̣[κλ]ε̣ίῳ συνδίκῳ βουλευτῇ τῆς Ἡρα̣[κλεωτῶν](*)
15π̣[ό]λεως ἀρχαίας καὶ θ[εο]φ̣ι̣λοῦ̣ς̣ ὡς ἐτῶ̣[ν] τριάκοντα ἓξ ἀπὸ [τῶν]
ὑπαρχόντων αὐταῖς περὶ κώμην Περά̣φθιν ἐκ τοῦ κο̣ιν̣ο̣ῦ̣ κ̣λ̣ή̣-
ρου κατο̣ικῶν(*) ἄρουραν μίαν ἥμισυ ἧ̣ς γίτονες(*) καθὼς αὐ̣τ̣ο̣ὶ
ὑπηγόρευσαν πάντοθε̣ν ἰδιωτικὴ γῆ [κ]α̣ὶ δοῦλον οἰκογ̣ενην(*)
[ὄνο]μα Φά̣μ̣αιν̣(*) [ἐ]κ μητ[ρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ἰκογενη(*) ὡς ἐ̣τῶ̣ν δέ̣κ̣α̣
20[λ]ε̣υκόχρουν καὶ μηχαν̣[ὴν ἀλετικὴν] ἐ̣ξηρτισμένην ἀργαλίοις(*)
πᾶσι σὺν τῷ λίθῳ. τὴ[ν δὲ συμπε]φωνημένην τιμὴν καὶ πα[ρ]α̣-
χωρητικὸ̣ν̣ ἅπ̣α̣ν̣ ὃ̣ [ἔστιν ἀργυ]ρίου Σεβαστοῦ νομίσματος δρ̣αχ̣[μὰς]
δισχειλιαι(*) προσομο̣λογο̣[ῦσιν αἱ π]ω̣λοῦσαι καὶ παραχωροῦσαι(*) Αὐ̣ρ̣η̣λ̣[ίαι]
Ἀ[ν]ογεῖρ̣ις καὶ Νεμεσ̣ο̣ῦς ἀ̣π[εσχηκ]έναι παρὰ(*) τοῦ Αὐρηλίου Ἥρωνος [τοῦ]
25κ̣α̣ὶ̣ Ἡρακλείου ταύτας ἐκ π̣[λήρους] διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ παρέξο̣ντ̣[αι]
αὐτῷ <ταῦτα> καθ̣α̣ρὰ ἀπό τε ἄλλω̣[ν πρ]ά̣σεων ἢ(*) παραχωρήσεων ἢ ἑτ̣έρω̣ν̣
οἰκονομιῶν καὶ ἀπὸ παντὸς το̣ῦ ἐ̣πελ[ε]υ̣[σο]μένου ἢ ἐμποιησο̣μ̣ένου
ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀὶει(*) χρόνον βεβαιουντες(*) πάσῃ βεβαιώσ̣[ει] ἢ̣ ἐ̣[νέ-]
χεσθαι αὐτ̣ὰ̣ς παραβάντας(*) τῷ ὡρισμένῳ κατὰ τῶν παρα[συ]ν̣γ̣ρ̣[α-]
30φούντων ἐπιτείμῳ(*) καὶ μηδὲν ἧσσον τὰ διομολογημέν[α κύρια]
εἶναι. περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρ̣θῶς καὶ καλῶς γεγενῆθαι ἐπερ̣[ωτηθ(εῖσαι)]
ὡμολόγησαν. ὁ δὲ χρηματισμὸς ἐτελειώθη κινδύνῳ [αὐτῶν τῆς πρω-]
τοπραξίας οὔσης τῷ δημοσί[ῳ μηδενὸς] δ̣η̣[μοσίο]υ ἢ ἰ(*)διωτικ̣[οῦ καταβλα-]
πτομένου. ἡ ὁμολογία κυρ̣[ία. (hand 2) Αὐρηλία Ἀνογεῖρις Νεμεσίωνος μετὰ κυρίου]
35τοῦ κατʼ αἴτησιν Αὐρηλίου Τ[υράννου Διοσκουρίδου τοῦ καὶ Παθωτάτου]
Ἀντινοέως πέπρακα τη(*) Α[ὐρηλίῳ Ἥρωνι τῷ καὶ Ἡρακλείῳ ἄρουραν μίαν]
ἥμισυ καὶ τὸν δοῦλον Φαμά̣ι̣ν̣ [καὶ μηχανὴν ἐξηρτισμένην ἀργαλείοις πᾶσι σὺν τῷ]
λίθ̣ῳ καὶ συναπέσχον τὴν τ[ιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας καὶ τῇ πράσει βε-]
βα̣ι̣ώσω ὡς πρόκειται. (hand 3) Αὐρηλία Νεμ̣[εσοῦς Νεμεσίωνος μετὰ κυρίου τοῦ κατʼ αἴτησιν Τίτου Οὐετʼτίου]
40Ἡρακλείδου Ἡρακλείδου καὶ ὡς χρη(ματίζει) {αυ} πέπ̣[ρακα Αὐρηλίῳ Ἥρωνι τῷ καὶ Ἡρακλείῳ συνδίκῳ βουλευτῇ ἄρουραν]
μίαν ἥμισυ καὶ τὸν δοῦλον Φ̣αμάιν̣ [καὶ μηχανὴν ἐξηρτισμένην ἀργαλείοις πᾶσι σὺν τῷ λίθῳ καὶ]
συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου δ[ραχμὰς δισχιλίας καὶ βεβαιώσω τῇ πράσει ὡς πρόκειται.]
(hand 4) Αὐρήλι̣ος̣ Ἥρων ὁ καὶ Ἡράκλειος σύνδ[ικος βουλευτὴς ⁦ -ca.?- ⁩ ἠγόρακα τὰ προκείμενα]
κ̣[αθ]ὼς πρόκειται.

Apparatus


^ 5. l. Ἡρακλεοπολε<ί>του
^ 12. l. Τίτου
^ 12. l. Οὐεττίου : ουετ’τιοσ papyrus
^ 12. l. [Ἡρ]ακλείδου
^ 14. F. Mitthoff, Tyche 17 (2002) 243f. (KorrTyche 407) : Ἡρα̣[κλέους] prev. ed.
^ 17. l. κατοικ<ικ>ῶν
^ 17. l. γείτονες
^ 18. l. οἰκογενῆ
^ 19. l. Φαμάις
^ 19. l. [ο]ἰκογενοῦς
^ 20. l. ἀργαλείοις
^ 23. l. δισχιλίας
^ 23. corr. ex παραχωρησαι
^ 24. corr. ex πορα
^ 26. corr. ex θ
^ 28. l. ἀεὶ
^ 28. l. βεβαιοῦσαι
^ 29. l. παραβάσας
^ 30. l. ἐπιτίμῳ
^ 33. ϊδιωτικ̣[ου papyrus
^ 36. l. τῷ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.