Papyri.info

sign in

cpr.7.14 = HGV CPR 7 14 = Trismegistos 15827DDbDP transcription: cpr.7.14 [xml]

AD 305 Hermoupolis Magna

r
[βιβλιοφύλαξιν ἐγκτήσεων Ἑρμοπολίτου παρὰ Αὐρ(ηλίας) Ἐοῦτος] Π̣ε̣κ̣ύ̣σ̣ι̣ο̣ς̣ μ̣η̣(τρὸς) Τ̣ι̣[κάμιος Ἑρμοπολ(ίτιδος) μετὰ συνεστῶτο]ς̣ Σ̣όιτος Ἀμα̣ν̣ῆτος μη(τρὸς) Κολλεύ̣θ̣ι̣[ο]ς̣ ἀπὸ [τῆς αὐτῆς πόλεως·] ἀ̣πογρά̣φο̣μ̣α̣ι̣ ε̣ἰ̣ς̣ τὸ ἐνεστὸς κα (ἔτος) καὶ ιγ (ἔτος) τῶν κυρίων ἡμῶν
[Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπ]ι̣φ̣α̣νεστάτ̣ω̣ν̣ Κ̣α̣ι̣σ̣[άρων ἃς] ἐ̣ώ̣ν̣η̣μ̣α̣ι κ̣α̣[τὰ τρισσὴν ἔνγραφον ασφ]ά̣λιαν(*) γεγονυῖαν τῷ διαιληλυθότι(*) [κ] (ἔτει) καὶ ιβ (ἔτει(?)) [- ca.12 - παρὰ]   ̣  ̣κ̣α̣ρ̣ι̣[  ̣]λ̣  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣α̣ν̣ιανου γ̣υ̣μ(νασιάρχου) ἐπὶ τῶν στεμμάτων τῆς λαμ-
[προτάτης Ἑρμοῦ πόλεως - ca.30 - ἐ]ν̣ τ̣ῷ̣ Κουσ̣ί̣τ̣ῃ̣(*) κ̣ά̣τ̣ω̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣   ̣  ̣ρ̣ι̣α̣  ̣  ̣τ̣ω̣  ̣  ̣ [- ca.18 -]ο̣υ̣ς̣ κλήρου ἀπὸ κυνῶν(*) καὶ ἀδιερέτων(*) ἀρουρ̣ῶ̣[ν - ca.10 -] ἐ̣ν̣ ἑ͂ς(*) λάκ̣κ̣ο̣ς̣ ἐξ ὀ̣π̣τ̣ῆς̣ π̣λ̣ίνθ̣ου κ̣ατυκικὰς(*) ἀρούρας τεσσάρας τέτα̣ρ̣τ̣ο̣ν
[ἑκκαιδέκατον δυοκαιτριακοστὸν τιμῆς ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος ταλάν]των δώδ̣ε̣κα̣ καὶ δραχμῶν πεντακισχ̣[ιλιῶν ἀκολούθως] τῇ τρισῇ(*) ἀσφαλιω(*) ῆς περιέχει, ἀφʼ ἧς μον̣α̣χ̣[ὴ]ν̣ ε̣[δη]μ̣ο̣σείωσα(*) δ̣ιʼ Αὐρ(ηλίου) Ἀχιλλέ̣ω̣ς̣ γ̣[ενομ]έ̣ν̣ο̣υ̣ ὑ̣(*)[πομνηματογράφου μισθωτοῦ ταβελλιόνων]
5[Ἑρμοπολίτου τῷ ἐνεστῶτι ἔτει Παχὼν γ, ἣν καὶ ἐπεσταλμένην ὑ(*)μῖν ἀπʼ αὐτοῦ ἐ]ντ̣εῦθεν ἀν̣έδωκα ὑ(*)μ̣ῖ̣ν̣   ̣  ̣λ̣λ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.10 - πρὸς τὸ] τὴν δέο̣υσαν παράθεσιν παρʼ ὑμ̣ι(*) γενέσθ[αι καὶ ὀμνύ]ω̣ τ̣ὴ̣ν̣ τ̣ῶ̣[ν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν]
[καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων τύχην ο]ὕτως ἔχ̣ειν· ἔστι δέ· ἐπὶ ὑπάτων τῶν κ̣[υρίων ἡμῶν Κ]ω̣ν̣[σταντίο]υ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστά̣[τ]ων Καισάρω̣ν̣ τ̣[ὸ ε· Αὐρ(ήλιος) Ἀχιλλεὺς γενόμενος ὑπομνη]μ̣α̣τ̣ο̣γ̣ράφος̣ μισθωτὴ[ς] τ̣αβ̣ε̣λ̣λ̣ι̣ό̣ν̣ω̣ν̣
[Ἑρμοπολίτου βιβλιοφύλαξιν ἐγκτήσεων τοῦ αὐτοῦ νομοῦ φιλ]τ̣άτοι̣ς χαίρειν(*)· τῆς τετελιω̣μ̣ένης(*) προσφ[ωνήσεως ἀντί]γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣ ὑ̣πόκιται· ἐρρῶσθαι ὑ(*)μᾶς εὔχομα̣[ι]. κα̣ (ἔτους) καὶ ι̣γ̣ (ἔτους(?)) τ̣ῶ̣ν̣ κυρ̣ιω(*) ἡμῶν Διοκλητιαν̣[οῦ καὶ Μαξι]μιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσ̣ταντίου
[καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Αὐρ(ηλίῳ) Ἀχιλλεῖ γ]ενο̣μ̣έν̣ῳ̣ ὑ(*)πομν̣η̣μ̣α̣τ̣ο̣γ̣ρ̣ά̣φ̣ῳ̣ μ̣ι̣σ̣θ̣ω̣τ̣ῇ̣ τ̣α̣β̣ε̣λ̣λ̣ι̣ό̣ν̣ω̣ν̣ Ἑ̣ρ̣μ̣ο̣π̣ο̣λ̣είτου πα̣ρὰ Αὐρ(ηλίας) Ἐοῦτος Πεκύσις· τῆ̣ς τ̣ετελειωμέ̣νη̣ς(*) δημο̣σιώσεως ἀντίγραφ̣[ον ὑπόκ]ειται. ἐπ̣ὶ ὑπάτων τῶν κ̣[υ]ρ̣ίω̣[ν ἡ]μῶν
[Διοκλητιανοῦ τὸ θ καὶ Μαξιμιανοῦ τὸ η Σεβαστῶν· - ca.15 - α]ν̣ιαν̣ο̣υ γυμ(νασίαρχος) ἐπὶ τῶν στεμά̣των(*) ἀ̣π̣ʼ Ἑ̣ρ̣μ̣ο̣ῦ̣ [πόλεως τῆς] λ̣α̣μ̣π̣ρ̣ο̣τ̣ά̣τ̣ης Αὐρ(ηλίᾳ) [Ἐο]ῦτι Πέκυσιος μη(τρὸς) Τικάμιος ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣[τῆς πόλεως - ca.30 -]ν̣ο̣μ[ο]υ χωρὶς κυρίου χ̣ρημα̣τιζουτος(*)
10[τέκνων δικαίῳ κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη μετὰ συνεστῶτος - ca.10 - Ἀπο]λλω̣ν̣ίου χαιρει(*)· ὁμολογῶ πεπρακέναι σ̣ο̣[ι κατὰ τήνδε τὴν τρισσὴ]ν̣ ἔ̣ν̣γραφ[ον] ἀσφάλιαν(*) ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαν̣[τα χρόνον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣ς τοῦ πρὸ̣ς̣ π̣ατρὸς ἐν Κ̣ο̣υ̣σ̣ί̣τ̣ῃ̣(*) κά(τω)
[- ca.50 -] κ̣λ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ ἀπὸ κυνῶν(*) καὶ ἀ̣δ̣ι̣ε̣ρέτων(*) ἀρ[ουρῶν - ca.10 - ἐν αἷς λάκκος ἐξ] ὀ̣π̣τ̣ῆς πλίνθου ἀρούρας τεσάρας(*) τετρατον(*) [ἐκκαιδέκατον δυοκαιτρια]κ̣οστόν , ἃς [παραδώ]σ̣[ω σ]οι κατ̣ʼ ἀγ̣ρ̣ὸ̣ν σ̣π̣ο̣ρίμας̣, π̣ληρη(*) τῷ τ̣ῆς
[κατοικίας δικαίῳ σχοινίῳ, καθαρὰς ἀπὸ βασιλικῆς καὶ ἅπ]α̣ν[το]ς̣ ἁπλῶς ἴδους(*), ὧ̣ν̣ γ̣ί̣τ̣ο̣ν̣ε̣ς̣(*) ν̣ό̣τ̣ο̣υ̣ [- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ο̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ης, ἀπηλιώτου κλῆρος̣ Α̣ὐ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.20 -]  ̣  ̣  ̣α̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κλ̣[- ca.10 -] ἢ οἳ ἂν ὧδʼ ὦσι γίτονες̣(*) πάν̣τ̣ο̣θ̣εν,
[τιμὴν δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλοις συνπεφωνημένην ἀργυρίου Σεβαστ]ῶν ν̣ο̣μ̣ί̣σματος τάλαντα δώ̣δ̣ε̣κ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ [δραχμὰς πεντακισχι]λ̣ί̣[α]ς̣ [] αὐτόθι ἄπεσχον παρὰ σοῦ διὰ χειρὸ̣[ς ἐκ πλήρους]   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ε̣ἶ̣[ναι] π̣ερ̣ὶ̣ σ̣[ὲ τὴν ὠν]ουμένην Ἐοῦν καὶ τοὺς παρὰ̣ σ̣[οῦ]
[τὴν τῶν πεπραμμένων ὡς πρόκειται ἀρουρῶν τεσσάρων τετάρτου ἑκκαιδεκάτου] δ̣[υ]ο̣τετρ̣α̣κιστοῦ(*) κυρίαν̣(*) κ̣α̣ὶ̣ κ̣ρ̣ά̣τ̣η̣σ̣ι̣ν̣ χ̣ρ̣ω̣[μένους καὶ οἰκονομ]ο̣ῦ̣ν̣τ̣α̣ς̣ περὶ αὐτῶν αθ(*) ὃν αἰὰν(*) ἔρησθαι(*) τρόπον ἀνεμποδίστως, τῶν̣ δ̣[η]μ̣οσίων τελε[σμάτω]ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣[πι]μερισμῶν π̣α̣ντοίων καὶ ἀνω-
15[νικῶν](*) [ἐπιβολῶν κανονικῶν καὶ ἄλλων τῶν μὲν ἔμπροσθεν χρόνω]ν μέχρ̣ι̣ τοῦ διαιληλυθ̣ότος(*) ιθ (ἔτους) καὶ ιη (ἔτους) κ̣αὶ ια̣ (ἔτους(?)) κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ὄ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ [πρ]ὸ̣ς̣ [ἐμὲ τὸν πωλοῦντα, τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος κ (ἔτους) καὶ ιβ (ἔτους) πρὸς] σ̣ὲ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ὠνουμέν̣η̣ν̣ τὸ ε̣ἶ̣ναι σοῦ τὰ ἀπὸ τοῦ αὐ̣τοῦ ἐκφ̣ό̣ρια̣ δὲ καὶ φό[ρ]ο̣υς, τῆς βεβαιώσεω̣ς̣ διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν
[ἐξακολουθούσης μοι τῷ πωλοῦντι καὶ μὴ ἐπελεύσασθαί](*) [με μηδʼ ἄλλους ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ ἐμ[ο]ῦ̣ ἐπὶ σὲ τὴν ὠν̣ουμένην μ̣η̣δ̣ʼ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ σ̣ο̣ῦ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ [μ]η̣δενος(*) τῆσδε τῆς πράσ̣εως τρόπῳ μηνί· ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἐ̣[π]έ̣λ̣θω κα̣ὶ̣ μὴ [β]ε̣βαιῶ, ἡ δʼ ἔφοδος ἄκυρος ἔστω καὶ προσαποτίσω(*) ἢ ὁ ὑπὲρ
[ἐμοῦ ἐπελευσόμενός σοι τῇ ὠνουμένῃ τὰ δὲ βλάβη καὶ δαπα]νή̣ματα [κ]α̣[ὶ] ἐπιτίμου ὡ̣[ς] ἴ̣δ̣ι̣ο̣ν̣ χ̣ρ̣έ̣ο̣ς̣ δ̣ι̣π̣λ̣ῆ̣ν̣ τ̣ὴ̣ν̣ τ̣ι̣μ̣ὴ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ς̣(*) τ̣ὸ̣ δ̣η̣μ̣ό̣σ̣ι̣ο̣ν̣ τὴν ἴσην καὶ μηδὲν ἧσσον ἡ πρᾶσις κυρία̣ τ̣ρ̣[ισσὴ γ]ρ̣αφεισαν(*), ἣν̣ κ̣αὶ τρ̣ι̣σ̣ὴ̣ν̣(*) σ̣ο̣ι̣ ἐξεδόμην ὁμότυπον, πανταχοῦ ἐπιφερομένη ὡς
[ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ κατακεχωρισμένη, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ο]ὕ̣τως ὀ[ρ]θ̣ῶς καὶ καλ̣[ῶ]ς γενέσ̣θ̣α̣ι̣ ἐπερω̣[τηθεὶς ὡμολόγησα.] κ̣ (ἔτους) \κ̣α̣ὶ̣/ ι̣β̣ (ἔτους) τῶν κυριω(*) ἡμω(*) Διοκλητιανοῦ καὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣[ιανοῦ Σεβ]α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ καὶ Κω̣ν̣σταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καίσάρων
[- ca.25 - πέπρακα τὰς προκειμένας ἀρούρα]ς̣ τ̣ε̣σ̣σ̣ά̣ρ̣α̣ς̣ τ̣[έτ]αρ̣τον ἑκεδέ̣κ̣ατον(*) δ̣υ̣ο̣κ̣α̣ι̣τ̣ρ̣ικο̣σ̣τ̣[ὸν](*) λβ´ [καὶ] ἄπ̣ε̣[σχον τὴ]ν̣ τ̣ε̣ι̣μ̣ὴ̣ν(*) ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δώδ̣ε̣κ̣α καὶ δραχμὰς πεντακισχιλίας καὶ β̣ε̣β̣αιώσω καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς ἐνγεγραμ̣-
20[μένοις ὡς πρόκειται καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα. βουλομ]ένη οὖ<ν> ἀπὸ τῆς τρισῆς(*) ἀσφαλία̣ς̣(*) μοναχὴν̣ ἐ̣ν̣ δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ῳ̣ [γεν]έ̣σ̣θ̣α̣ι̣ δ̣ί̣δ̣ωμι τὸ ἐπίβαλλον τέλος καὶ ἀξιῶ ἀναλαβό̣ν̣τας αὐτὴ[ν ὡς] ὑ̣π̣όκειτ̣[αι] ὑ̣π̣ογραφη̣μένην(*) ὑπὸ τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ὑ(*)πογράψοντος περὶ το̣[ῦ]
[- ca.20 - κα (ἔτους) καὶ ιγ (ἔτους) τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητια]ν̣οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣ῶν καὶ Κ̣ω̣ν̣σ̣τ̣α̣ν̣[τίου] κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Κ̣α̣ι̣σ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ Π̣α̣χ̣ὼ̣ν̣ γ̣. ἔ̣[σχ]ο̣ν̣ α̣ὐτῆς τὸ ἴσον. κα (ἔτους) καὶ ιγ (ἔτους(?)) τῶν κυρίων ἡμῶν
[Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα]ξ̣ι̣μιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισά̣ρ̣ω̣ν̣ Π̣[αχὼν γ.] (hand 2) Αὐρλία(*) Εὖς Πεκύσιος μετὰ συνεστῶτος Σόιτος Ἀμανῆτο\ς/
[ἐπιδέδωκα καὶ ὤμοσα τὸ]ν ὅρκον ὡς̣ π̣ρόκιται. Αὐρ(ήλιος) Σ̣[ι]λβανὸς Ἰ(*)σιδώρου ἔγραψ̣α ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ ἰ(*)δότων(*).
[(hand 3) - ca.30 -]  ̣  ̣τ̣ερ̣ο̣υ̣ν̣τος̣ τοῦ ἀδελ(φοῦ) αὐτοῦ Δ̣ι̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ τοῦ̣ κ̣α̣ὶ Ἁρ̣π̣οκ̣ρ̣α̣τίωνος̣ ταξ(  ) ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣[ν   ̣]  ̣  ̣  ̣ων   ̣ε  ̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣ου φο̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣( ) ὅ̣π̣ο̣υ̣ οὐ διάκειται ἐ̣π̣ὶ̣
25[- ca.30 -]ν̣ τῶν ἀπογραφ(ομένων) ἀ̣ρ̣ο̣υ̣[ρῶν τεσσάρων] τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣του ἑκκαιδ̣εκάτου δυοτριακοστο̣ῦ̣(*) σ̣[ὺν] τῷ αἱρ(οῦντι) μέρ(ει) τοῦ λάκκου οὐ διακε̣ι̣μ̣έ̣(νων) τοῦ Ἀπολλ(  )
[- ca.30 -]  ̣  ̣  ̣ κινδ̣ύ̣νῳ τῆς ἀπογραφ(ομένης).
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
v
(hand 3) παρʼ ἐμοῦ
Εὖς Πεκύσ̣ιο̣ς̣
κα (ἔτους) ιγ (ἔτους) Παχ(ὼν)
γ

Apparatus


^ r.2. l. [ασφ]ά̣λειαν
^ r.2. l. διεληλυθότι
^ r.3. l. Κουσσίτῃ
^ r.3. l. κοινῶν
^ r.3. l. ἀδιαιρέτων
^ r.3. l. αἷς
^ r.3. l. κατοικικὰς
^ r.4. l. τρισσῇ
^ r.4. l. ἀσφαλείᾳ
^ r.4. l. ἐνδημοσίωσα
^ r.4. ϋ̣[πομνηματογραφου papyrus
^ r.5. ϋμ̣ι̣ν̣ papyrus
^ r.5. l. ὑμῖ<ν>
^ r.7. corr. ex
^ r.7. l. τετελειωμένης
^ r.7. ϋμασ papyrus
^ r.7. l. κυρίω<ν>
^ r.8. ϋπομν̣η̣μ̣α̣τ̣ο̣γ̣ρ̣α̣φ̣ω̣ papyrus
^ r.8. l. τετελειωμένης
^ r.9. l. στεμ<μ>άτων
^ r.9. l. χρηματίζούσῃ
^ r.10. l. χαίρει<ν>
^ r.10. l. ἀσφάλειαν
^ r.10. l. Κουσσίτῃ
^ r.11. l. κοινῶν
^ r.11. l. ἀδιαιρέτων
^ r.11. l. τεσσάρας
^ r.11. l. τέταρτον
^ r.11. l. πλήρεις
^ r.12. l. εἴδους
^ r.12. l. γείτονες
^ r.14. l. δυοκαιτριακοστοῦ
^ r.14. l. κυρείαν
^ r.14. l. <κ>αθʼ
^ r.14. l. ἐὰν
^ r.14. l. αἴρησθε
^ r.14-15. l. ἀννω|[νικῶν]
^ r.15. l. διεληλυθότος
^ r.16. l. ἐπελεύσεσθαί
^ r.16. l. μηδενὶ
^ r.16. l. προσαποτείσω
^ r.17. l. εἰς
^ r.17. l. [γ]ρ̣αφεῖσα
^ r.17. l. τρισσὴν
^ r.18. l. κυρίω<ν>
^ r.18. l. ἡμω<ν>
^ r.19. l. ἑκκαιδέκατον
^ r.19. l. δυοκαιτριακοστ[ὸν]
^ r.19. l. τιμὴν
^ r.20. l. τρισσῆς
^ r.20. l. ἀσφαλείας
^ r.20. l. ὑπογραφομένην
^ r.20. ϋπογραψοντοσ papyrus
^ r.22. l. Αὐρηλία
^ r.23. ϊσιδωρου papyrus
^ r.23. l. εἰδότων : ϊδοτων papyrus
^ r.25. l. δυοκαιτριακοστοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.