Papyri.info

sign in

cpr.7.1 = HGV CPR 7 1 = Trismegistos 9877DDbDP transcription: cpr.7.1 [xml]

7-4 BC Soknopaiou Nesos

ctr
Γαίωι Τρρ̣α̣ν̣ί̣ῳ(*)
παρὰ Τεσήου̣ς καὶ Ἑρ̣ι̣έως ἡγουμένω[ν] κ̣α̣ὶ τῶν̣ λο̣ιπῶν(*) ἱ[ε]ρ̣έων Σ̣οκονοπ̣αίου(*) [θ]ε̣οῦ με-
γάλου μεγ̣ά[λο]υ̣ ἱεροῦ(*) τοῦ ὄ̣ντος ἐν κώμῃ Σοκνοπαί[ο]υ Ν̣ήσωι τῆ[ς] Ἡρακλη[ί]δου(*) μέ̣ριδος̣ τοῦ Ἀρ-
σινοείτ̣ο̣υ· τ̣ῶ̣ν ὑπ[ὲ]ρ̣ [τ]ο̣ῦ̣ ἱερο̣ῦ κατʼ ἔτος̣ [ἐ]π̣ιγρα̣φ̣ομ̣ένων δημο̣σ̣ί̣[ω]ν κ̣αὶ τῶν ἄλλων τῶν
5ἀ̣νηλου̣μ̣ένων εἰς σ̣[τολι]σ̣ζμοὺς(*) καὶ τὰς κ̣[ατὰ] μ̣[ῆνα] γεινο̣μέ̣νας ὑπ̣ὲ[ρ] τ̣οῦ Θεοῦ Καίσαρος
κω̣[μασί]α̣[ς] κ̣αὶ θυμι̣ά̣σ̣[ε]ις κα̣ὶ καύσε̣[ι]ς̣ τ̣[ῶν λύ]χ̣ν̣[ω]ν̣ καὶ τὰ ἄλλα τὰ γειν̣[ό]με̣ν̣α δαπανήμα-
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣ις καὶ ἡμειν(*) χωρ̣ο̣ῦσι ε̣ἰς δ  ̣[  ̣]ν̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ν̣σωζομ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣ π]ά̣ν[τ]ω̣ν̣ τῶν ἑωρτῶν̣(*)
καὶ κω[μ]α̣σ̣ιῶν ἕνεκα τοῦ [τ]ὴ̣ν κώμην   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣εισθα[ι - ca.12 -]  ̣ π̣ρόσφ[ο]ρ̣ο̣ν̣ ἡ̣μ̣εῖν̣(*)
πε̣ρ̣[ι]γ̣[ί]ν̣εσθαι, τὸν δὲ αἰγια[λ]ὸν ἐξ οὗ ὑ̣δρεύον[ται] ἀ̣π̣έχε[ιν - ca.10 -] σ̣χοινον, κατὰ δὲ και-
10ρούς τινα[ς] τ̣ῶν ὑδάτων εἰς̣ τὴν κώ̣μ̣ην̣   ̣μ̣[  ̣]  ̣  ̣φερομ[ένων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ διὰ τετ̣ρ̣ασχο̣ί̣-
ν̣[ο]υ, ἐπὶ δὲ τῆς θερήας(*) καθʼ(*) ἔτος̣ πά̣ντω̣[ν τ]ῶ̣ν̣ ἐκ τῆς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμετέ]ρα̣ς κώ̣μ[η]ς̣
ἀναχωρούντων ὡς προσβ̣ιο̣πορ̣[  ̣  ̣]  ̣π̣αν̣[  ̣  ̣  ̣ ἡ]μ̣ὰ̣ς̣ τοὺς ἱ[ερέας κατὰ τὸ ἀ]ν̣αγκαῖον̣ συ̣μ̣-
βαίνει(*) δια[μ]έ̣νειν ἐν τῇ κώμῃ ὡς π̣ρ̣[ὸς τ]ή̣ρησ̣ιν κα[- ca.12 -]  ̣ τοῦ̣ ἱεροῦ καὶ τῶν̣
κωμασ̣[ι]ῶ̣ν καὶ τῶν̣ ἄλλων, μηδενὸς [ἄλ]λ̣ου ἀπρω  ̣[- ca.10 -]ς̣ ἡμε̣ῖ̣ν̣(*) φιλαν̣-
15θρώπου πλὴν τῆς̣ π̣αρὰ τῶν̣ ἐπὶ τα̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]κω̣μασι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ειμένων δ[όσ]εως
καὶ ὑπολή̣μψεως(*) ἐξ ὧν̣ τὰ δημόσια δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣[- ca.16 -]   ̣  ̣τ̣α̣δε[  ̣]ν̣τ[  ̣]
δ̣ειτωσ̣ε̣π̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ σ̣υμβαι̣ν̣[- ca.20 -]νη̣ς̣[  ̣  ̣  ̣]καὶ δανεζο-
μένους(*) ἐκ  ̣[- ca.10 -]  ̣τινωνδες̣  ̣[- ca.20 -]   ̣ι̣ ἄνωθε̣ν̣ συνήθηαν(*)
καινίζειν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ διὸ ἀξιο]ῦμεν σε τὸν [πάντων σωτῆρα καὶ ἀντιλ]ή̣μπτο̣ρα̣ ἐπι[  ̣  ̣  ̣]
20μὴ̣ καιν̣ι̣[- ca.50 -]  ̣ι̣ζομένης   ̣  ̣εσια̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ε̣σ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ζ̣μ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣δε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr3
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ειμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ ctr.1. l. Τυρρανίῳ
^ ctr.2. corr. ex
^ ctr.2. l. Σοκνοπαίου
^ ctr.3. corr. ex οερου
^ ctr.3. l. Ἡρακλείδου
^ ctr.5. l. στολισμοὺς
^ ctr.7. l. ἡμῖν
^ ctr.7. l. ἑορτῶν
^ ctr.8. l. ἡμῖν
^ ctr.11. l. θερείας
^ ctr.11. l. κατʼ
^ ctr.13. corr. ex συ̣ν̣βαινει
^ ctr.14. l. ἡμῖν
^ ctr.16. l. ὑπολήψεως
^ ctr.17-18. l. δανειζο|μένους
^ ctr.18. l. συνήθειαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.