Papyri.info

sign in

cpr.7.33 = HGV CPR 7 33 = Trismegistos 26664DDbDP transcription: cpr.7.33 [xml]

II spc ?

[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπὶ Ἰουλία]ς Σεβασ̣τ̣ῆ̣ς. ὁμολογε̣[ῖ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣  ̣  ̣  ̣ μητρ̣ὸ̣ς̣ ασ̣τη̣  ̣α̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ὡς̣ ἐ̣τ̣ῶν τριάκοντα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι̣ τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣   ̣  ̣τον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣κο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μέρ]ο̣υς κο̣ι̣νοῦ κ̣αὶ ἀδιαιρέ[του ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣. ἡ̣ δ̣ὲ̣ Σ̣τρα̣τ̣οῦς τουτ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ἥμισυ ὄγδ̣ο̣ον κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς καὶ τρίτου μέ̣ρ̣ο̣υ̣ς̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Σ̣τρατοῦτι μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ς οἰκόπεδα κα̣[ὶ] α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καν πρὸς τὰς ε  ̣  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣υ[ν]οικ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣] λιβ̣ὸ̣ς διὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ος καὶ τ̣ῆς ἀρού-
[ρας ⁦ -ca.?- ⁩ ὀκτ]ὼ ἡμίσους τετάρτου
[⁦ -ca.?- ⁩]ιας σ̣ιτ̣ικὰ ἐδάφη̣
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ Σωκράτους σιτι-
20[κὰ ἐδάφη ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣ς̣ τῆς̣ Ἀ̣φροδ̣ί̣τ̣[η]ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπ]οδότω ὁ̣ Σωκράτης   ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομ-
[πῆς ⁦ -ca.?- ⁩]ενω̣ν ὑπαρχόντων πά̣[ν-]
[των ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἀνακο̣μ̣[ί]σαι τὸν προσ-
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣των   ̣  ̣  ̣των α̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ καὶ̣ Σω̣[κρ(?)]ά̣τ̣η̣ς̣   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] (?) τ̣ο̣ῦ̣ σ̣υ̣μβ̣ί̣ου̣ α̣π̣ο̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑ̣πογραφὴ   ̣  ̣  ̣ γε̣γ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου σ̣υ̣μβ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
[(hand 2) ⁦ -ca.?- ⁩] προσενη(  ) [τῇ] θυγ(ατρὶ)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ε̣ως   ̣  ̣  ̣  ̣
[(hand 3) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ προενήνεγμ(αι)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.