Papyri.info

sign in

cpr.7.34 = HGV CPR 7 34 = Trismegistos 26665DDbDP transcription: cpr.7.34 [xml]

II/III spc ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]επιτε[  ̣  ̣]  ̣σ̣πο[  ̣]  ̣ωρ(  ) θ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]αι  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]αις καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἀφιστάνειν τῆς κληρονομίας ἐκλα-
[⁦ -ca.?- ⁩]η τῆς κομιδῆς ὧν [ἐ]ζ̣ήτησε φόρων
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιων βασ̣τάξ̣ας διʼ ἑαυτοῦ τὰς ἐπικ̣ε̣ι̣-
[⁦ -ca.?- ⁩]ις σφραγεῖδας(*) καὶ μ̣ελλόντων κατα  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υτα γυναῖκα ἑαυτοῦ Νίννουν
[⁦ -ca.?- ⁩]πω ἰ(*)δίῳ λόγῳ ἔλιπον̣ διαγνῶ[ναι]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]οσυκη π  ̣[  ̣ υ]πηρε  ̣  ̣η̣ν μετα
10[⁦ -ca.?- ⁩]μένους αρ[⁦ -ca.?- ⁩]πι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα διὰ φε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ιπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι ⁦ vac. ? ⁩(?) [⁦ -ca.?- ⁩]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]επ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ον  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣π̣  ̣  ̣ν̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 6. l. σφραγῖδας
^ 8. ϊδιω papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.