Papyri.info

sign in

cpr.7.39 = HGV CPR 7 39 = Trismegistos 15840DDbDP transcription: cpr.7.39 [xml]

AD 406/7 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν διὰ̣ ει̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ
[- ca.28 - π]α̣ρασχεῖν ἡμᾶς σοὶ ὑπ̣ὲ̣ρ̣ δ̣ι̣α̣φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ αὐτῶν π̣αντὸς τοῦ ὑ̣(*)π̣ε̣ρ-
5[πεσόντος χρόνου τοῦ λογιζομένου] ἀ̣πὸ τοῦ ἐσομένο̣υ Ἁθὺρ μηνὸς̣ τοῦ̣ εἰσιόντος ἔτο̣υς πγ̣ νβ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸν ὑπὲρ αὐτῶν νόμιμο]ν̣ ἑκατοστιαῖον τόκον, τ̣ῆς πράξεώ̣ς̣ σ̣οι γινομένης π̣α̣ρ̣ά τε
[ἡμῶν ἀλληλεγγύων ὄντων εἰς ἔκτ]εισιν(*) καὶ παρʼ οὗ ἐὰν ἡμῶ̣ν αἵρῃ καὶ ἐκ τῶν ὑ(*)π[α]ρχόντων ἡμῖν
[πάντων. κύριον τὸ γραμμάτιον ἁπλοῦ]ν̣ γραφὲν καὶ ἐπ̣ερωτηθέντες ὡ̣μολογήσαμεν. Σεπτίμιος
[ Φιλέας ὁ πολιτευόμενος συνο(?)]φ̣[ε]ί̣λω ἅμα Εὐλογίῳ τῷ βοηθῷ τῶν κληρονόμων Π̣α̣ύ̣λ̣ου τὰ
10[τοῦ χρυσοῦ νομισμάτια τεσ]σ̣αράκοντα καὶ συναποδώ̣σ̣ω̣ κ̣α̣ὶ σ̣υμφων̣ῖ(*) μοι ὡς πρ̣ο̣κειται. Ε̣[ὐλόγιος]
[- ca.15 - συνοφείλω] ἅμα Φιλέῳ τῷ πολιτευομένῳ τ̣ὰ τοῦ χρυσοῦ νομισμάτια τεσσαρά[κοντα ]
[καὶ συναποδώσω ὡς πρόκε]ι̣[τα]ι̣. δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣β  ̣  ̣  ̣ ἐγρ(άφη) ((tachygraphic-marks)) (hand 2) Σεπτείμειος(*) Φ̣ε̣ι̣λ̣[έας](*)
[- ca.15 -]  ̣ Ὠξυρ̣υ̣χειτ̣ῶ̣ν πρ̣ιγ̣κ̣ι̣π̣α̣λ̣εω̣. λαπρωτα̣τ̣ω̣(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 - τῶν] ἐμῶν χρυσείων(*) ἀπείληφα τω(*) γραμάτιων(*).

Apparatus


^ 4. ϋ̣π̣ε̣ρ papyrus
^ 7. l. [ἔκτ]ισιν
^ 7. ϋπ[α]ρχοντων papyrus
^ 10. l. συμφωνεῖ
^ 12. l. Σεπτίμιος
^ 12. l. Φιλ[έας]
^ 13. l. λαμπροτάτο
^ 14. l. χρυσίων
^ 14. l. τὸ
^ 14. l. γραμμάτιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.