Papyri.info

sign in

cpr.7.54 = HGV CPR 7 54 = Trismegistos 26667DDbDP transcription: cpr.7.54 [xml]

II spc ?

r
Θέων̣ Ἁρθωνίῳ̣ τῷ ἀδελ-
φῷ πολλὰ χαίρειν.
τὸ προ̣σ̣κύνημά̣ σου ποιῶ καθʼ ἑκάστη(ν)
ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῳ Σαράπιδι· ἐκο-
5μισάμην παρὰ Σ̣κ̣υ̣β̣άλου τὰ κερ̣β̣ι̣-
κ̣άρ̣ι̣α(*)· παράσ̣[τ]η̣σ̣ο̣ν̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣   ̣  ̣ους
(*)ν[α] διεξελ̣θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν̣ τ̣ύπον
τοῦτ̣ο̣ν· πα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νου
δὶς ἡ̣μῖν εἰ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ γὰρ
10ἀπέθαναν γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣χε̣ τῷ ἀδελφῷ
σου Σεραπάμμ̣ω̣νι \  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ὶ̣ αὐτοὺς/   ̣  ̣ν̣ησωμεν
καὶ κατασταλῇ τὰ πράγ̣ματα
πέμψωμ̣ε̣ν̣(*) ἐπʼ αὐ̣τόν· ἀσ̣πάζε-
ταί σ̣α̣ι(*) πολ̣λὰ ἡ ἀδελφή σου Ἀρσοῦς̣
15κ̣α̣ὶ Ὀννόφρις καὶ Σίφαρος ὁ υ(*)ἱός
σου· κόμισαι παρὰ Σκυβάλου τὸ
τ̣ρ̣απάνιόν(*) σο̣υ̣· ἀσπάζου πολλὰ
τ̣ὸ̣ν υ(*)ἱόν μου Σαραπάμμωνα· γρά-
φ̣α̣ι̣(*) μοι περὶ τῆς σω̣τηρίας
20[σου καὶ] ε̣ἰ̣π̣ὲ Σε̣ραπάμ̣μ̣ωνι ὡς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ν̣οι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ π(αρὰ) (drawing) Θέων̣[ος   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αα̣ρρ̣ιου
(drawing) [⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ Ἀλεξανδρίας

Apparatus


^ r.5-6. BL 12.59 : κελ̣  ̣  ̣|κ̣αρ̣ι̣α prev. ed.
^ r.7. ϊν[α] papyrus
^ r.13. l. πέμψομεν
^ r.14. l. σε
^ r.15. ϋιοσ papyrus
^ r.17. l. δρεπάνιον, BL 8.114 : τ̣ρ̣απάνιόν prev. ed.
^ r.18. ϋιον papyrus
^ r.18-19. l. γρά|φε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.