Papyri.info

sign in

cpr.7.56 = HGV CPR 7 56 = Trismegistos 30205DDbDP transcription: cpr.7.56 [xml]

III/IV spc ?

κυρίῳ μου ἀδ̣ε̣λ̣φ̣ῷ Ἀλεξάνδρῳ
⁦ vac. ? ⁩ Ἀμμωνιανός·
τοῦ δημοσίου ἐλθόντος πρός με
ἓν [τῶ]ν ἡ̣μῖ[ν] δ̣ύο δημοσίων τῆς(*)
5ι̣ε̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ίας παρʼ αὐτῷ ἐποίησα
αὐ[τὸ]ν λαβῖν(*) καὶ περὶ τοῦ ἑτ̣έ̣ρ̣(ου)
δημοσί[ο]υ̣ ⟦ν̣⟧ των(*) παρελθόν̣τ̣[α]
χρόνον διαβεβαιωσαν̣τ̣ω̣(*) οἱ
κόμ̣α̣ρχοι(*) μηδὲν ὀφίλει\ν̣/(*) ἄχρι̣
10του  ̣  ̣  ̣τους ἀνερχ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ σὺν θεῷ εὖ̣ π[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σκω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ενδε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. corr. ex εν
^ 6. l. λαβεῖν
^ 7. l. τὸν
^ 8. l. διεβεβαιώσαντο
^ 9. l. κώμαρχοι
^ 9. l. ὀφείλειν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.