Papyri.info

sign in

cpr.7.57 = HGV CPR 7 57 = Trismegistos 30206DDbDP transcription: cpr.7.57 [xml]

III/IV spc Hermopolite

r
τῇ κυ̣ρ̣ί̣ᾳ̣ μου̣ ἀ̣δελφ̣[ῇ]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ί̣ν̣[η] χ̣[αίρε]ι̣ν̣.
πρὸ π̣[αντ]ὸ̣ς̣ π̣ο̣λ̣λὰ ε̣ὔ̣χ̣ο̣μ̣α̣[ί] σ̣ε̣
[ὁλο]κ̣ληρ̣[ε]ῖ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣[γ]ι̣α̣ίνειν. τοὺ̣ς̣
5ἀδελφούς̣ σου πά[ντ]α̣ς̣ ἀ̣σ̣πά-
ζ̣ο̣μ̣αι. γ̣ράφ̣[ω σοι κ]α̣ὶ̣ ἀξσ̣-
ι̣ῶ̣(*) δ̣η̣λ̣ῶσαί [μο]ι̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣[ῆς]
  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ [π]ε̣ρ̣ὶ τ̣ῆς σωτ̣[η]ρ̣[ίας].
  ̣  ̣  ̣  ̣ γράμ̣μ̣ατ̣α̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣
10ο̣  ̣[  ̣  ̣]π̣ο  ̣εσα  ̣ε πε̣ρ̣ὶ̣ τῆς
ο̣ἰ̣κ̣ίας ἕω̣ς ἔλθω.
ε̣ὑ̣ρ̣ίσ̣κ̣ο̣υσα ὅ̣τ̣ι̣ ὀφ̣είλι̣(*)
  ̣  ̣ [ἔ]γ̣ρ̣α̣ψ̣α̣ αὐτὴν̣ δο̣ῦ̣ν̣αι
δ̣εῖ ἀπαίτου. θ̣αῦμα
15ὅ̣τ̣ι̣ οὐδέπως οὐδεμ̣ίαν
ἐπιστ̣ο̣λ̣ήν μοι ἔγραψας,
ὅτ̣ε πο̣λλάκις σοι ἐγραψ̣-
σα(*). π̣ερὶ ὧν θέλεις
γράφε μοι ἡδέως ἐχο[ύσ]ῃ.
20ἐρρῶσθαί σε
εὔχομαι κυρία
μου ἀδελφὴ
πολλοῖς χρόνοις.
v
[ἀπόδος] τ̣ῇ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ᾳ̣ μ̣ο̣υ̣ ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ῇ̣ ☓ [π]α̣ρ̣ὰ̣   ̣  ̣  ̣  ̣λ̣ί̣ν̣η̣ς̣

Apparatus


^ r.6-7. l. ἀξ|ιῶ
^ r.12. l. ὀφείλει
^ r.17-18. l. ἔγραψ|α

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.