Papyri.info

sign in

cpr.7.6 = HGV CPR 7 6 = Trismegistos 26660DDbDP transcription: cpr.7.6 [xml]

II spc Hermoupolis Magna

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣α̣ταμ̣[  ̣]ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Π̣άν̣θηρος̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣μ̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Πάνθηρος μ(ητρὸς) [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣εσ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣αγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) [(ὀβολὸν) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ Π̣ά̣νθηρος τοῦ Σαταβο(ῦτος) μ(ητρὸς)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δε]σ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣χει(  ) τοῦ Ἀν̣ουβ̣ᾶ̣τ̣(ος) μητ[ρὸς]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣α(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣μ̣μο(υ) τοῦ Πτολέμαιος μητρὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [δ]ε̣σ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ρμ̣οῦτο(ς) τοῦ Παπεῖτος μη(τρὸς) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτ(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣μμ̣α̣(  ) τοῦ Πενεούρεως [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φ̣  ̣  ̣  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣α(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποταμοφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣ι̣ο̣ς̣ Ἀ̣μοῦτος το[ῦ] Παπεῖτο(ς) μ(ητρὸς)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποταμοφ̣[υλακίδος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ανατ̣ου τοῦ Π̣απ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ὀννώφρεως τοῦ Ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἀπάτωρ μητρὸς Α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣   ̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τοῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[δεσ(μοφυλάκων)] (ὀβολὸν) α 𐅵, μα̣[γ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν)]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.