Papyri.info

sign in

cpr.7.6 = HGV CPR 7 6 = Trismegistos 26660DDbDP transcription: cpr.7.6 [xml]

IIspc Hermoupolis Magna

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρ̣α̣ταμ̣[  ̣]ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Π̣άν̣θηρος̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣μ̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Πάνθηρος μ(ητρὸς) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣εσ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣αγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) [(ὀβολὸν) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Π̣ά̣νθηρος τοῦ Σαταβο(ῦτος) μ(ητρὸς)   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δε]σ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣χει(  ) τοῦ Ἀν̣ουβ̣ᾶ̣τ̣(ος) μητ[ρὸς]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣α(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣ -ca.?- ]  ̣α̣μ̣μο(υ) τοῦ Πτολέμαιος μητρὸς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [δ]ε̣σ̣(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μαγ(δωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣ -ca.?- ]  ̣  ̣ρμ̣οῦτο(ς) τοῦ Παπεῖτος μη(τρὸς) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποτ(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣μμ̣α̣(  ) τοῦ Πενεούρεως [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣φ̣  ̣  ̣  ̣ δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μ̣α(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποταμοφ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ι̣ο̣ς̣ Ἀ̣μοῦτος το[ῦ] Παπεῖτο(ς) μ(ητρὸς)   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον), ποταμοφ̣[υλακίδος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ανατ̣ου τοῦ Π̣απ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣ Ὀννώφρεως τοῦ Ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ̣εσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, μα(γδωλοφυλάκων) (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἀπάτωρ μητρὸς Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δεσ(μοφυλάκων) (ὀβολὸν) α 𐅵, ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ̣   ̣  ̣μ̣[ -ca.?- ]  ̣ τοῦ̣ [ -ca.?- ]
25[δεσ(μοφυλάκων)] (ὀβολὸν) α 𐅵, μα̣[γ(δωλοφυλάκων)][ (τριώβολον) ποτα(μοφυλακίδος) (ὀβολὸν)]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.