Papyri.info

sign in

cpr.9.20 = HGV CPR 9 20 = Trismegistos 20822DDbDP transcription: cpr.9.20 [xml]

ca. AD 525 Hermopolite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
[ἀπὸ] Ἑ̣ρ̣(μοῦ πόλεως) ἀ̣ξιωθ̣ε̣ὶ̣ς̣ ἔ̣γ̣ρ̣[αψα ὑ]π̣ὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰτότος(*) ⳨.
(hand 2) † Αὐρήλιος Ἀπολ̣[λῶς] Φ̣οιβάμ̣μ(ωνος) ἀπὸ Ἑρμοῦ πό(λεως) μαρ̣τ̣υ̣ρ̣ῶ̣
τῇ μισθώσει ἀ[κ]ο̣[ύσ]α̣ς παρὰ τοῦ θεμένου †. (hand 3) ⳨ Χριστόδω-
5ρος Ωρου  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣υ̣ια̣ ἀπὸ Ἑρ(μοῦ πόλεως) μαρτυρῶ τῇ
μι̣σθώσ̣ε̣ι̣ ἀ̣κ̣ο̣[ύ]σ̣α̣ς̣ π̣α̣ρὰ τ̣οῦ θεμένου †.
(hand 4) † δ[ιʼ ἐμ]ο̣ῦ̣ Ε̣ὐ̣[λο]γ̣ί̣ο̣υ̣ ἐγράφ(η) κ(ύρι)ε βοήθ(ει)

Apparatus


^ 2. l. εἰδότος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.